Seu Electrònica

Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports

El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc).

Persones destinatàries

Qualsevol usuari, transportista, carregador o intermediari que sigui part contractant en un transport pot acudir a la Junta Arbitral, sense advocat ni procurador

Termini màxim per a resoldre

Sis mesos per notificar el laudo des de la celebració de la vista oral

Termini màxim per a notificar

Sis mesos per notificar el laudo des de la celebració de la vista oral

Silenci administratiu

.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

NORMES DE REGULACIÓ:
- De la Llei 16/1987, de 30 de juliol, concretament els articles 37 i 38.
- Del Reial Decret 1211/1990, concretament els articles del 6 al 12.

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

.

Requisits

Reclamacions econòmiques que no excedeixin els 6.000 euros, derivades de qualsevol contracte dels transports terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport, llevat que una de les parts hagués manifestat expressament a l'altra la seva voluntat d'excloure la seva competència abans que s'iniciï o s'hagués hagut d'iniciar la realització del servei contractat.
També pot intervenir en reclamacions de més de 6.000 euros si hi ha pacte exprés en aquest sentit, o les parts hi convenen

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports