Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports

El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc).

Persones destinatàries

Qualsevol usuari, transportista, carregador o intermediari que sigui part contractant en un transport pot acudir a la Junta Arbitral, sense advocat ni procurador

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos per notificar el laudo des de la celebració de la vista oral

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

NORMES DE REGULACIÓ:

- De la Llei 16/1987, de 30 de juliol, concretament els articles 37 i 38.

- Del Reial Decret 1211/1990, concretament els articles del 6 al 12.

Normativa del procediment

  • Llei 29/2003, de 8 d'octubre, sobre millora de les condicions de competència i seguretat en el mercat de transport per carretera, per la qual es modifica, parcialment, la Llei 16/1987, de 30 juliol, d'Ordenació Transports Terrestr
  • Ordre FOM/3386/2010, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen normes per a la realització per les Juntes Arbitrals del Transport de funcions de dipòsit i alienació de mercaderies.
  • Ordre de 30 de març de 2001 per al qual s'estableixen normes per a la realització per les Juntes Arbitrals del Transport de funcions de dipòsit i alienació de mercaderies.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

.

Requisits

Reclamacions econòmiques que no excedeixin els 6.000 euros, derivades de qualsevol contracte dels transports terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport, llevat que una de les parts hagués manifestat expressament a l'altra la seva voluntat d'excloure la seva competència abans que s'iniciï o s'hagués hagut d'iniciar la realització del servei contractat.

També pot intervenir en reclamacions de més de 6.000 euros si hi ha pacte exprés en aquest sentit, o les parts hi convenen

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Mobilitat i Transports

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 971176365

(mlgonzalez@dgmobil.caib.es)