Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports

El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc).

Persones destinatàries

Qualsevol usuari, transportista, carregador o intermediari que sigui part contractant en un transport pot acudir a la Junta Arbitral, sense advocat ni procurador

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos per notificar el laudo des de la celebració de la vista oral

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

NORMES DE REGULACIÓ:
- De la Llei 16/1987, de 30 de juliol, concretament els articles 37 i 38.
- Del Reial Decret 1211/1990, concretament els articles del 6 al 12.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

.

Requisits

Reclamacions econòmiques que no excedeixin els 6.000 euros, derivades de qualsevol contracte dels transports terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport, llevat que una de les parts hagués manifestat expressament a l'altra la seva voluntat d'excloure la seva competència abans que s'iniciï o s'hagués hagut d'iniciar la realització del servei contractat.
També pot intervenir en reclamacions de més de 6.000 euros si hi ha pacte exprés en aquest sentit, o les parts hi convenen

Documentació a presentar

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports