Seu Electrònica

Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig)

Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig.

Termini màxim per a resoldre

Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú).

Termini màxim per a notificar

Termini per a la resolució i notificació: cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Desestimació (art. 2 del Reial decret 1772/1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú).

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions


Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports