Seu Electrònica

Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies

Tramitació de la convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària( 280h) i modalitat accelerada (140 h) de viatgers i de mercaderies

Persones destinatàries

Els aspirants a l'obtenció de la qualificació inicial de viatgers i mercaderies

Termini màxim per a resoldre

Els establerts a la convocatòria.

Termini màxim per a notificar

Els establerts a la convocatòria.

Silenci administratiu

Desestimació ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú).

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els aspirants a l'obtenció de la qualificació inicial només poden concórrer a les proves que convoquin i duguin a terme els òrgans competents en el territori on tenen la residència habitual, amb independència del lloc on hagin realitzat el curs preceptiu, llevat que obtinguin l'autorització de l'òrgan convocant en un territori distint per causa degudament justificada.

Documentació

Model de sol·licitud:

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports