Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP).

Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Persones destinatàries

Les persones físiques i jurídiques que es vulguin constituir com a centre de formació de conductors.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors des de la data de registre d'entrada que figuri en aquest document. Passat l'esmentat termini sense haver rebut notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud es podrà entendre ESTIMADA als efectes legals que procedeixin. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos que es preveuen per l'article 42.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o per causa imputable a l'interessat.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

REQUISITS: DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA (ANNEX II RD 1032/2007, de 20 de juliol. BOE de 2 d'agost).

PERSONA FÍSICA:

- NIF; DNI/NIE

- Si escau: Autorització de residència permanent/Autorització de residència temporal i treball per compte propi.

PERSONA JURÍDICA:

- CIF/CIF provisional i document de constitució degudament registrat.

SIGNATURA ELECTRÒNICA RECONEGUDA PER UN PRESTADOR DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ.

- Declaració responsable.

PLANTILLA DE PERSONAL:

- Declaració responsable justificativa de l'experiència requerida per a ser director docent.

- Alta en la seguretat social/contracte mercantil/certificació administrativa acreditativa de la vinculació professional, de cada professor relacionat a la sol·licitud, amb el centre docent.

- Titulació que acrediti la qualificació de cada professor per a impartir les matèries per a les quals sigui designat.

- Còpia del DNI de tots els professors.

DISPONIBILITAT DE LOCALS:

- Llicència municipal d'obertura.

- Plànol del centre en el que s'acrediti el compliment dels requisits prevists, tant del centre on es durà a terme la formació teòrica com, si escau, d'aquell on es durà a terme la formació pràctica.

- Si escau: llicència municipal d'instal·lacions i mitjans per a la realització de les pràctiques / justificació documental d'haver-les concertat.

DISPONIBILITAT DE VEHICLES:

- Permís de circulació i fitxa tècnica en vigor / Justificació documental d'haver-los concertat.

MATERIAL DIDÀCTIC:

- Declaració responsable de disponibilitat del material.

- Si escau: justificació d'haver concertat pràctiques que impliquin maniquí de reanimació.

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ I FORMACIÓ:

- Document mecanografiat amb les indicacions previstes.

SI ES SOL·LICITEN CURSOS POLIVALENTS

- Autorització de l'òrgan competent en matèria vial.

TAXES:

- Acreditar el pagament de les taxes per homologació de centre (any 2013, import 336,93€).

Normativa del procediment

  • Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.
  • Ordre FOM/2607/2010, d'1 d'octubre, pel qual s'estableixen requisits que han de complir els formadors que imparteixen els cursos qualificació inicial i formació continua conductors determinats vehicles destinats al transport carr

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(freus@dgmobil.caib.es)