Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors).

Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'operador de transports i visat.

Persones destinatàries

Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar l'activitat d'operador de transports: d'agència de transport de mercaderies, transitari o magatzemista-distribuïdor.

Termini per a resoldre i notificar

Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports. ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

X

Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres.

Número

241

Pàgina

29406

Organisme competent

Direcció General de Mobilitat i Transports

Document
X

Ordre de 21 de juliol de 2000, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, en matèria d'agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors.

X

Reial Decret 1225/2006, de 27 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la LLei d'Ordenació dels Transports Terrestres aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre

X

Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres

Número

182

Pàgina

23451

Data de publicació

30/07/1987

Organisme competent

Direcció General de Mobilitat i Transports

Document

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte
Servei o Secció responsable

- Servei Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971176200 - Fax: 971784091

(freus@dgmobil.caib.es)