Seu Electrònica

Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors).

Tramitació de la sol·licitud de nova autorització d'empresa d'operador de transports i visat.

Persones destinatàries

Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar l'activitat d'operador de transports: d'agència de transport de mercaderies, transitari o magatzemista-distribuïdor.

Termini màxim per a resoldre

Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports. ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Termini màxim per a notificar

Termini per a la resolució i notificació: Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Desestimació ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports