Seu Electrònica

Comunicació per a la realització de Transport Turístic

Transports turístics amb reiteració

Termini màxim per a resoldre

30 dies ( art.11.3 del Decret 96/2006, de 24 de novembre, pel qual es regulen els transports turístics terrestres en el àmbit de les Illes Balears).

Termini màxim per a notificar

Termini per a la resolució i notificació: 30 dies ( art.11.3 del Decret 96/2006, de 24 de novembre, pel qual es regulen els transports turístics terrestres en el àmbit de les Illes Balears).

Silenci administratiu

Es estimador (art.11.3 del Decret 96/2006, de 24 de novembre, pel qual es regulen els transports turístics terrestres en el àmbit de les Illes Balears).

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

RULES OF REGULATION:
The Law 16/1987, of 30 July, of Ordering of the Terrestrial Transports (BOE no. 182, of 31 July 1987).
The Royal Decree 1211/1990, of 28 September, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is approved (BOE no. 241, of 8 October 1990).
The Royal decree 1225/2006, of 27 October, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports approved by Royal Decree 1211/1990, of 28 September, is modified. (BOE no. 273, of 15 November 2006).
Decree 69/2006, of 24 November, for which the terrestrial touristic transports are regulated in the area of the Balearic Islands (BOIB num. 172 of e of December 2006).

Order of 28 February of 2007 of the Counselor of Works you Publish, house and Transports related to the model of communication of touristic transports carried out with reiteration of itineraries and periodic character or reiteration of calendar (BOIB no. 40 of 17 March 2007).

Information can be found for the procedure of the authorizations to it paginates it vveb of the general direction of mobility: http://dgmobil.caib.es

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports