Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi).

Tramitació nova autorització, visat, rehabilitació, substitució, substitució per avaria, transmissió

Termini per a resoldre i notificar

Es de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

RULES OF REGULATION:
The Law 16/1987, of 30 July, of Ordering of the Terrestrial Transports (BOE no. 182, of 31 July 1987).
The Royal Decree 1211/1990, of 28 September, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is approved (BOE no. 241, of 8 October 1990).
The Royal decree 1225/2006, of 27 October, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports approved by Royal Decree 1211/1990, of 28 September, is modified. (BOE no. 273, of 15 November 2006).
Royal Decree 763/1979 of 16 March, by which the national Regulations of the urban and interurban services of transports are approved in light vehicles (BOE 13-4).
Order of 4 February 1993, fear that the Reglamento of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is developed on the subject of authorizations of discretionary transport of fear travellers road (BOE no. 40 of 16 February 1993) Modified by the ELM 20-6-95 y ELM fear of 26-06-01, and partially derogated fear L. 13/96, 30-12 and for ELM 23-7-97).
Resolution of 19 September of 1995 of the General Direction of the Terrestrial Transport, about the realization of the visa of the authorizations of transports and of auxiliary activities and you would complement of the transport (B0E of 2 October).

Information can be found for the procedure of the authorizations to it paginates it vveb of the general direction of mobility: http://dgmobil.caib.es

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports