Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC).

Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat

Termini per a resoldre i notificar

Es de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'Ordre de 4 de febrer de 1993, per la qual es desenvolupa el Reglament de la LLei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera està modificada per l'OM de 20.06.95 i per l'OM de 26.06.01, i parcialment derogada per la Llei 13/96 i per l'OM 23.07.97.

L'Ordre de 23.07.97 per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transport discrecional i privat complementari de viatgers està modificada per l'Ordre FOM/2183/2008 de 23 de juliol.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports