Seu Electrònica

Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC).

Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat

Termini màxim per a resoldre

Es de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Termini màxim per a notificar

Termini màxim per a la resolució i notificació: Es de cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Desestimació ( art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'Ordre de 4 de febrer de 1993, per la qual es desenvolupa el Reglament de la LLei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera està modificada per l'OM de 20.06.95 i per l'OM de 26.06.01, i parcialment derogada per la Llei 13/96 i per l'OM 23.07.97.

L'Ordre de 23.07.97 per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transport discrecional i privat complementari de viatgers està modificada per l'Ordre FOM/2183/2008 de 23 de juliol.

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports