Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger (MDL)

L'Ordre FOM/ 734/2007 , de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'autoritzacions de transports de mercaderies per carretera, modificada per l'Ordre FOM2185/2008, de 23 de juliol, estableix els requesits per a l'obtencio d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, alta de còpies, visat, rehabilitació. Substitució de vehicles; transmissió, renúncia . Altres tràmits.

Persones destinatàries

Empreses

Termini per a resoldre i notificar

Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la Direcció general de Mobilitat i Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú).

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

S'emet una autorització per a l'empresa , que es documenta en la targeta amb les sigles MDL-E i una autorització a cada un dels vehicles afectes a aquesta autortització d'empresa, que es documenta en la targeta amb les sigles MDL

Normativa del procediment

  • Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres.
  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres
  • Ordre FOM/734/2007, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre en matèria d'autoritzacions de transport de mercaderies per carretera.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Nova empresa amb vehicles lleugers

Requisits

Per accedir al mercat de servei públic en vehicles lleugers s'ha d'iniciar almenys amb UN vehicle de menys de 5 mesos d'antiguitat

Documentació a presentar

- Acreditació de la Competència Professional ( títol de Transportista)

L'empresa haurà d'acreditar que compta amb al menys amb una persona física que exerceix les funcions de gestor de transport.

- Si es tracta d'una empresa individual, la persona física titular de l'autorització ha estar en possessió del certificat expedit per l'Administració que acrediti la seva Competència Professional per la transport de mercaderies per carretera, sense perjudici de que una altra persona que també tingui el certificat de Competència Professional pugui efectuar la direcció efectiva de l'empresa

- Si es tracta d'una societat o d'una cooperativa de treball associat, o d'una empresa el titular de la qual no compleixi el requisit a través del seu titular, almenys una de les persones que dirigeixi efectivament l'empresa ha de estar en possessió del certificat de Competència Professional

S'entendrà que una persona assumeix la direcció efectiva de l'empresa, quan es compleixis conjuntament el requisits següents :

- Tenir conferits poders generals per representar a l'empresa en les operacions pròpies del seu tràfic ordinari, ja sigui amb caràcter exclusiu o solidària o mancomunadament amb altres , existint constància d'aquest Acreditació de la disposició d'establiment de l'empresa als efectes del prevists a l'article 44 de la Llei 9/2013, de 4 de juliol

Societats o persones jurídiques :

- Acreditació de la disposició d'un local/establiment als efectes d'inspecció en el cas de que aquest no coincideixi amb el domicili social o fiscal.

Persones físiques, en el supòsit de que el local/establiment de l'empresa no coincideixi amb el seu domicili particular, haurà d'acreditar-se documentalment la disposició del mateix mitjançant contracte de lloguer, usdefruit o títol de propietat de l'empresa .

- Justificant d'alta en la Declaració Censal (mod.036) epígraf 722 transports de mercaderies per carretera.

- Document d'ingrés de la taxa.

Apoderament en registre o document públic

- Disposició de fons en els principals comptes bancaris de l'empresa , amb caràcter exclusiu o solidària o mancomunadament amb altres. El que s'acreditarà mitjançant certificació registral o altre document públic o certificació de la corresponent entitat bancària.

- Estar donat d'alta com personal directiu de l'empresa en el règim de la Seguretat Social que li correspongui o bé, ser propietari d 'almenys el 15% del capital de l'empresa. (En el cas de capacitar a diverses empreses més del 50% en cadascuna d'elles). El que s'acreditarà mitjançant documentació acreditativa de la contractació i alta en la Seguretat Social o document publi o certificació registral acreditativa de la seva vinculació a la empresa .

Models:

Termini màxim

Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la Direcció general de Mobilitat i Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Servei Ordenació del Transport

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(freus@dgmobil.caib.es)

Observacions

S'emet una autorització per a l'empresa, que es documenta en la targeta amb les sigles MDL-E i una autorització a cada un dels vehicles afectes a aquesta autortització d’empresa, que es documenta en la targeta amb les sigles MDL.