Seu Electrònica

Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP)

Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits.

Termini màxim per a resoldre

Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Termini màxim per a notificar

El termini per resoldre i notificar:Cinc mesos comptats des de la data en que la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de la direcció general de Transports (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Silenci administratiu

Desestimació (art. 2 del Reial decret 1772/ 1994, de 5 d'agost, pel qual s'adeqüen determinats procediments administratius en matèria de transports i carreteres a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

RULES OF REGULATION:
The Law 16/1987, of 30 July, of Ordering of the Terrestrial Transports (BOE no. 182, of 31 July 1987).
The Royal Decree 1211/1990, of 28 September, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is approved (BOE no. 241, of 8 October 1990).
The Royal decree 1225/2006, of 27 October, for which the Regulations of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports approved by Royal Decree 1211/1990, of 28 September, is modified. (BOE no. 273, of 15 November 2006).
Royal Decree 763/1979 of 16 March, by which the national Regulations of the urban and interurban services of transports are approved in light vehicles (BOE 13-4).
Order of 4 February 1993, fear that the Reglamento of the Law of Ordering of the Terrestrial Transports is developed on the subject of authorizations of discretionary transport of fear travellers road (BOE no. 40 of 16 February 1993) Modified by the ELM 20-6-95 y ELM fear of 26-06-01, and partially derogated fear L. 13/96, 30-12 and for ELM 23-7-97).
Resolution of 19 September of 1995 of the General Direction of the Terrestrial Transport, about the realization of the visa of the authorizations of transports and of auxiliary activities and you would complement of the transport (B0E of 2 October).

Information can be found for the procedure of the authorizations to it paginates it vveb of the general direction of mobility: http://dgmobil.caib.es

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Mobilitat i Transports