Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Activitats potencialment contaminants del sòl

El RD 9/2005, de 14 de gener, estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

A partir del que estableix el RD 9/2005, els titulars de les Activitats Potencialment Contaminants (APC) del sòl han d'entregar a l'administració competent en matèria de residus, en un termini inferior a 2 anys, un informe preliminar de situació (IPS) per a cada un dels sòls en els que desenvolupa la seva activitat per tal d'informar sobre l'estat d'aquell sòl. Aquest informe es pot elaborar a partir de la informació generada en compliment de la legislació vigent en matèria de residus i substàncies perilloses, i no suposa l'obligació de realitzar cap tipus d'assaig o d'anàlisi específic

L'objectiu principal de l'informe és recollir aquella informació rellevant que permeti valorar la possibilitat que es produeixin o s'hagin produït contaminacions significatives del sòl on s'emplaça o s'ha emplaçat l'APC. En aquest sentit, els interessats podran adjuntar a l'informe tota aquella informació complementària que considerin convenient per a una millor valoració de la situació del sòl.

Examinat l'IPS, l´administració competent, en aquest cas el Servei de Residus, podrà demanar al titular de l'activitat o al propietari del sòl, informes complementaris més detallats, dades o anàlisis que permetin avaluar el grau de contaminació del sòl. A més, els titulars de les APC's estaran obligats a remetre periòdicament a l'Agència informes de situació amb el contingut i periodicitat que marqui el Servei.

Persones destinatàries

a) Titulars d'aquelles activitats industrials o comercials que, ja sigui per l'ús de substàncies perilloses o per la generació de residus, poden contaminar el sòl.

b)Propietaris dels sòls en els que s'hagi desenvolupat en el passat alguna activitat potencialment contaminant.

Segons la normativa que ho regula, el RD 9/2005, es consideren APC's:

Les activitats incloses en els epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 93 Rev 1) indicades a l'Annex I del RD 9/2005

Les activitats que produeixen, utilitzen o emmagatzemen més de 10t per any d'una o vàries de les substàncies incloses en el RD 363/1995, de 10 de març, pel que s'aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses.

Les activitats que disposen d'emmagatzematges de combustible per a ús propi segons el RD 1523/1999, d'1 d'octubre, amb un consum anual mig superior a 300.000l i un volum total d'emmagatzematge igual o superior a 50.000l.

Termini per a resoldre i notificar

Termini inferior a 2 anys pel que fa a l'IPSC.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Residus i sòls contaminats

Tràmits

X

INFORME PRELIMINAR DE SOLS CONTAMINATS (IPSC)

Documentació a presentar

Plànols de situació i croquis de la instal·lació

Termini màxim

Plaç inferior a 2 anys a comptar des de la data de l'autorització

Per APC's en actiu a l'entrada en vigor del RD 9/2005 (07/02/05) e l termini de presentació finalitza el 07/02/07

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Residus i sòls contaminats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Residus i sòls contaminats

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176684 - Fax: 971176697

Observacions

INFORME PRELIMINAR DE SOLS CONTAMINATS