Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera, per a l'any 2021

Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2021

Codi SIA

2448711

Persones destinatàries

Armadors o pescadors de la modalitat d'arrossegament de fons que duguin a terme les actuacions previstes en la Resolució amb els calendaris prevists

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

En el cas dels armadors: a) Acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud, si escau. b) Si escau, fotocòpia del NIF i del document constitutiu de l'entitat o dels estatuts socials que s'han inscrit correctament en el registre corresponent o del certificat d'inscripció registral d'aquests documents. c) Si escau, justificació que l'armador del vaixell ha presentat davant les autoritats laborals la comunicació corresponent d'inici del procediment de suspensió dels contractes o de reducció de jornada que regula l'article 47 de l'Estatut dels treballadors per al total dels tripulants enrolats a l'embarcació en data de la darrera arribada a port per començar l'aturada. d) En el casos de força major, la resolució de l'autoritat competent. e) Certificat de Capitania Marítima que acrediti la tripulació enrolada en el període de paralització, (entre el 1 de gener i el 30 de maig de 2021, ambdós inclosos). f) Full d'assentament d'inscripció marítima actualitzada (posterior a l'aturada) del vaixell. g) Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex 3 que figura al web del FOGAIBA. h) En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica, també cal aportar: - Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que han subscrit tots els membres. - Autorització per comprovar d'ofici el DNI de les persones associades, del DNI del representant, dels certificats conforme s'està al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, així com que no es tenen antecedents penals i fotocòpia del NIF de l'agrupació, si se'n disposa. - Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què es facin constar expressament els compromisos d'execució que assumeix cadascun d'ells. - Nomenament d'un representant o d'un apoderat únic de l'agrupació amb prou poder per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària. - Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què es faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. En el cas dels tripulants: a) Acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud, si escau. b) Certificat de l'Institut Social de la Marina que acredita la situació d'alta en aquesta embarcació. c) Fotocòpia de la llibreta d'embarcació. d) Documentació que acrediti que es troba inclòs en el procediment de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada. e) Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex 3 que figura al web del FOGAIBA.

Models:

Termini màxim

Fins el dia 8/10/2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Finalitat Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar