Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció.

Codi SIA

207858

Persones destinatàries

Empreses i organitzacions que voluntàriament han implantat un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) d'acord amb el Reglament (CE) 1221/2009.

L'EMAS està obert a qualsevol tipus d'organització que pugui complir els requisits propis del reglament. L'article 2 del Reglament EMAS indica que les organitzacions que el poden aplicar són companyies, societats, firmes, empreses, autoritats o institucions, o parts d'elles, tinguin o no personalitat jurídica, sigui pública o privada, que té les seves pròpies funcions i administració.

L'entitat que es pugui registrar, també ha d'ésser aprovada per un verificador ambiental acreditat i pels organismes competents . Aquesta entitat mai pot ser més petita que un centre, amb totes les seves infraestructures, equips i materials.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció en el Registre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

A la sol·licitud s'ha de marcar l'opció corresponent:

- primera sol·licitud d'inscripció,

- renovació del registre,

- presentació de dades ambientals anuals validades, o

- sol·licitud de l'excepció que preveu l'article 7 del reglament EMAS per a les petites organitzacions

Per ampliar informació sobre els sistemes de gestió ambiental EMAS: http://ecotur.caib.es i http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Presentació: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, o bé en els llocs indicats segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Documents relacionats amb el procediment

  • Sol·licitud (català)
    Sol·licitud per demanar la inscripció en el Registre EMAS, o per aportar documentació relativa al manteniment de la inscripció al Registre.

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Documentació a presentar

Per a la primera inscripció o per a la renovació: Declaració Ambiental validada per un verificador acreditat.

Pel manteniment anual: Actualització de les dades ambientals, validades per un verificador acreditat.

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Observacions

Sol·licitud per demanar la inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o per aportar documentació pel manteniment de la inscripció en el Registre.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional