Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció.

Codi SIA

207858

Persones destinatàries

Empreses i organitzacions que voluntàriament han implantat un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) d'acord amb el Reglament (CE) 1221/2009.

L'EMAS està obert a qualsevol tipus d'organització que pugui complir els requisits propis del reglament. L'article 2 del Reglament EMAS indica que les organitzacions que el poden aplicar són companyies, societats, firmes, empreses, autoritats o institucions, o parts d'elles, tinguin o no personalitat jurídica, sigui pública o privada, que té les seves pròpies funcions i administració.

L'entitat que es pugui registrar, també ha d'ésser aprovada per un verificador ambiental acreditat i pels organismes competents . Aquesta entitat mai pot ser més petita que un centre, amb totes les seves infraestructures, equips i materials.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció en el Registre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

A la sol·licitud s'ha de marcar l'opció corresponent:

- primera sol·licitud d'inscripció,

- renovació del registre,

- modificació del registre,

- presentació de dades ambientals anuals validades, o

- sol·licitud de l'excepció que preveu l'article 7 del reglament EMAS per a les petites organitzacions

Per ampliar informació sobre els sistemes de gestió ambiental EMAS: http://ecotur.caib.es i http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Presentació: a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, Direcció General de Residus i Educació Ambiental.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Documents relacionats amb el procediment

  • Sol·licitud (català)
    Sol·licitud per demanar la inscripció en el Registre EMAS, o per aportar documentació relativa al manteniment de la inscripció al Registre.

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Complir amb els requisits del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS).

Documentació a presentar

- Declaració Ambiental validada per un verificador acreditat.

- Declaració del verificador ambiental sobre les activitats de verificació i validació.

- Formulari de sol·licitud d'inscripció/renovació en el Registre Balear d'EMAS

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Qualitat Ambiental i Educació Ambiental

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176683

(ecotur@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Residus i Educació Ambiental
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar