Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria són projectes i activitats d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. En concret, poden ser objecte de subvenció:

a) Modalitat A: projectes que es desenvolupen en els centres educatius.

Aquesta modalitat inclou les activitats adreçades a fomentar l'educació per a la transformació social en l'àmbit de l'educació formal. La finalitat és generar en el conjunt de la comunitat educativa (alumnat, claustre, PAS i AMIPA) coneixements, valors i actituds per a una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com el desenvolupament humà incloent, equitatiu i sostenible.

b) Modalitat B: projectes que es desenvolupen fora de l'àmbit dels centres educatius. Aquesta modalitat inclou les activitats adreçades a divulgar valors d'equitat, justícia, tolerància i solidaritat en la població balear. La finalitat és millorar el coneixement de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels països del sud; les causes que provoquen aquestes desigualtats entre països, i transformar la societat.

Codi SIA

2407898

Persones destinatàries

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat, d'acord amb els estatuts corresponents.

Termini per a resoldre i notificar

Les resolucions, tant de concessió com de denegació, han de ser motivades i s'han de dictar en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data final de presentació de sol·licituds. La resolució s'ha de notificar individualment a cada entitat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Estar inscrites en el Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 43 del Decret 15/2018. Cal que la constitució legal de l'entitat i la seva presència efectiva a les Illes Balears s'hagin produït, com a mínim, dos anys abans de la publicació de la convocatòria. Als efectes del que s'estableix respecte del requisit de l'antiguitat que han d'acreditar les entitats beneficiàries, en el cas de successió d'entitats s'ha de respectar l'antiguitat originària de l'entitat sempre que aquesta circumstància s'acrediti en els nous estatuts.

b) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries a les Illes Balears per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció i acreditar l'experiència en cooperació i la capacitat operativa necessàries mitjançant la memòria d'activitats.

c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Haver justificat suficientment les subvencions o ajudes rebudes amb anterioritat del Govern de les Illes Balears, si n'és el cas.

e) No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

f) No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Documentació a presentar

Punt 5 de la convocatòria:

5.1. Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud signada per la persona que les representa legalment. A aquesta sol·licitud, s'hi ha d'adjuntar el formulari de projectes d'educació per a la transformació social de la modalitat de l'apartat 1.2 que correspongui, disponible en el web http://dgcooper.caib.es. Aquest formulari, que és un document indispensable per admetre la sol·licitud, s'ha de presentar, amb tots els apartats emplenats, en suport informàtic. A més, s'ha de presentar l'original o una còpia compulsada de la documentació següent:

a) Document d'identitat de la persona que representa legalment l'entitat.

b) Declaració responsable relativa a la veracitat de les dades bancàries (n'ha de tenir la titularitat l'entitat sol·licitant), d'acord amb el model normalitzat disponible en el web http://dgcooper.caib.es. En el cas que els comptes ja estiguin d'alta a la Comunitat Autònoma, n'hi ha prou d'indicar en quin s'ha de fer el pagament.

c) En el cas de les fundacions, document acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les obligacions comptables amb el protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

d) En el cas de no autoritzar la Direcció General de Cooperació, en la sol·licitud, per comprovar que l'entitat es troba al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, els certificats administratius corresponents.

e) Les declaracions responsables següents, segons els models facilitats en el web http://dgcooper.caib.es:

· De compliment de les obligacions de l'entitat d'acord amb el que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, el Decret 15/2018 i aquesta convocatòria.

· De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció.

· De totes les ajudes i les subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que s'hagin concedit a l'entitat.

· De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment que es publica la convocatòria.

· De no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

5.2. No és necessari presentar els documents que estableix el punt 5.1, a excepció dels que s'indiquen en els apartats c), d) i e) —que s'han de presentar necessàriament—, si no s'ha produït cap modificació des de la darrera sol·licitud de subvenció presentada en qualsevol convocatòria de subvencions de la Direcció General de Cooperació. En aquest cas, la persona que representa legalment l'entitat ha de fer constar aquesta circumstància en una declaració escrita.

5.3. L'entitat sol·licitant pot presentar voluntàriament qualsevol altra documentació escrita o gràfica que avali l'execució del projecte. Aquesta documentació complementària s'ha de presentar com a annex i únicament en suport informàtic. Amb la documentació, és necessari incloure-hi una llista dels annexos presentats. En cap cas, l'aportació d'aquest material no substitueix la informació inclosa en el formulari.

5.4. Amb relació a la documentació que es determina en els apartats anteriors, s'ha de notificar a l'òrgan competent per resoldre el procediment qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es notifiqui el tancament de l'expedient.

5.5. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeixen el Decret 15/2018 i aquesta convocatòria, o no incorporin la documentació esmentada en els paràgrafs anteriors, s'ha de requerir a l'entitat interessada que esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, amb l'advertiment que, si transcorre el termini de deu dies hàbils i no l'ha esmenat, es considerarà que desisteix de la petició i s'arxivarà l'expedient sense més tràmits, amb la resolució prèvia corresponent, en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

5.6. Així mateix, si el procediment de concessió es paralitza posteriorment per qualsevol causa imputable a l'entitat sol·licitant de l'ajut, l'òrgan instructor l'ha d'advertir que, transcorregut un termini de quinze dies hàbils, se'n produirà la caducitat. Si acaba aquest termini i l'entitat sol·licitant no ha duit a terme les activitats necessàries per reprendre'n la tramitació, l'òrgan instructor ha de proposar a l'òrgan competent per resoldre el procediment l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, l'ha de notificar a l'entitat interessada.

5.7. Els projectes de la modalitat A han d'incloure una acreditació signada per la direcció del centre que manifesti que el centre coneix el projecte en detall i que té la intenció de participar-hi. Aquesta acreditació es pot presentar juntament amb la sol·licitud o, com a màxim, quinze dies abans d'iniciar les activitats en cada centre.

5.8. S'ha de presentar el certificat que acrediti que les persones que treballen, professionalment o voluntàriament, o que fan activitats en contacte habitual amb menors no consten en el Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, i la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat. Aquest certificat es pot presentar juntament amb la sol·licitud o, com a màxim, quinze dies abans de començar les activitats.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds és el següent:

· Per a projectes de la modalitat A, el termini és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (Fins el 30/04/2021). Ampliació de termini fins el 10/05/2021.

· Per a projectes de la modalitat B, el termini comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 28 de juny de 2021.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cooperació

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax:

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Acceptació

Requisits

Punt 13.1 de la convocatòria. L'òrgan instructor ha de notificar la proposta de resolució de concessió individualment a cada entitat que ha obtingut la puntuació exigida i li ha de donar un termini de deu dies hàbils comptadors des de la notificació per acceptar la subvenció o renunciar-hi.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

deu dies hàbils comptadors des de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cooperació

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax:

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Seguiment tècnic i justificació del projecte

Requisits

En el termini de tres mesos des de la data d'acabament de l'execució del projecte, l'entitat beneficiària ha de presentar, en paper i en suport informàtic, la justificació de la totalitat del projecte aprovat mitjançant la modalitat de compte justificatiu, que ha de contenir la documentació següent:

a) Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en conjunt, amb una valoració final, que ha d'especificar amb el màxim detall els objectius assolits, els resultats obtinguts, l'impacte, les activitats duites a terme i la sostenibilitat del projecte, sobre els quals s'han d'aportar dades rellevants i fonts de verificació objectives, d'acord amb el model que facilita la Direcció General de Cooperació i que està disponible en el web http://dgcooper.caib.es.

b) Una justificació econòmica, que ha de comprendre tota la documentació que justifiqui les despeses efectuades amb càrrec a la intervenció objecte de l'ajut, mitjançant un compte justificatiu, amb la relació numerada de les factures o d'altres documents de valor probatori equivalent, amb indicació de la quantia en euros i el concepte corresponent a cada factura, segons el model facilitat per la Direcció General de Cooperació en el web http://dgcooper.caib.es. Així mateix, s'hi han d'adjuntar els documents següents:

· Documents justificatius de les despeses, originals o còpies compulsades, ordenats segons la relació numerada que consta en el compte justificatiu. La documentació original justificativa de la despesa ha d'estar estampillada degudament i ha d'acreditar, almenys, l'origen del finançament.

· Un certificat de la persona responsable legal de l'entitat beneficiària en què es faci constar que les factures justificatives que es presenten corresponen efectivament als pagaments efectuats i derivats de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció (vegeu el full «Document de declaracions» en el model de compte justificatiu facilitat per la Direcció General de Cooperació).

· Una declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat beneficiària que acrediti les quantitats imputades a l'ajut en concepte de despeses indirectes, d'acord amb el que preveu l'article 33.3 del Decret 15/2018.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tres mesos des de la data d'acabament de l'execució del projecte

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Cooperació

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax:

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Cooperació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar