Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament per a l'any 2021

Establir les subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament, per a l'any 2021, en els països en desenvolupament, segons les prioritats que preveu el Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023

Codi SIA

2406864

Persones destinatàries

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat.

Termini per a resoldre i notificar

Les resolucions s'han de dictar en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data final de presentació de les sol·licituds. La resolució s'ha de notificar individualment a cada entitat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Seguiment tècnic i justificació del projecte

Requisits

Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en conjunt, que ha d'especificar amb el màxim detall els objectius assolits,els resultats obtinguts, l'impacte, les activitats duites a terme i la sostenibilitat del projecte, sobre els quals s'han d'aportar dadesrellevants i fonts de verificació objectives, d'acord amb el model de la Direcció General de Cooperació, disponible en el web http://dgcooper.caib.es. En el cas de projectes que incloguin una avaluació externa, l'informe final d'aquesta avaluació s'ha de presentar en el termini de cinc mesos des de la finalització de l'activitat.Una justificació econòmica, en els termes indicats en el punt 18 d'aquesta convocatòria.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

L'entitat beneficiària està obligada a lliurar un informe tècnic de seguiment de l'execució del projecte cada sis mesos, com a màxim, des que comenci l'activitat objecte de l'ajut.

En el termini de tres mesos des de la data que acabi l'execució del projecte, l'entitat beneficiària ha de presentar, en suport informàtic, la justificació de la totalitat del projecte aprovat.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Acceptació

Requisits

12.1. L'òrgan instructor ha de notificar individualment la proposta de resolució de concessió a cada entitat que hagi obtingut la puntuació exigida i li ha de donar un termini de deu dies hàbils comptadors des de la notificació per acceptar la subvenció o per renunciar-hi.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils comptadors des de la notificació de la proposta de resolució

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Sol·licitud

Requisits

a) Estar inscrites en el Registre d'ONGD de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 43 del Decret 15/2018. Cal que la constitució legal de l'entitat i la seva presència efectiva a les Illes Balears s'hagin produït com a mínim dos anys abans de la publicació de la convocatòria. Als efectes del que s'estableix respecte al requisit de l'antiguitat que han d'acreditar les entitats beneficiàries, en el cas de successió d'entitats s'ha de respectar l'antiguitat originària de l'entitat, sempre que aquesta circumstància s'acrediti en els nous estatuts.

b) Disposar de l'organització i de la capacitat suficients i necessàries a les Illes Balears per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció i, en els casos en què ho estableix la convocatòria, acreditar l'experiència en cooperació i la capacitat operativa necessàries mitjançant la memòria d'activitats.

c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els estats, les organitzacions internacionals de dret públic creades per tractat o acord internacional i les persones jurídiques estrangeres, públiques o privades, sense ànim de lucre han de complir aquest requisit quan sigui exigible legalment.

d) Haver justificat suficientment les subvencions o ajudes rebudes anteriorment del Govern de les Illes Balears, si n'és el cas.

e) No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

f) Executar els projectes mitjançant l'actuació d'un soci local en el país en desenvolupament. S'entén per «soci local» o «contrapart estrangera» la persona jurídica creada i reconeguda legalment en el registre oficial corresponent com a entitat nacional sense ànim de lucre, d'acord amb la legislació del país on s'ha de desplegar l'acció, que manté relacions de col·laboració amb l'entitat beneficiària i que assumeix, en tot o en part, l'execució directa de les actuacions objecte d'ajuda. D'una manera excepcional, també es consideren socis locals entitats que, malgrat no tenir personalitat jurídica reconeguda en el país on s'executa el projecte, no tenen ànim de lucre, si s'acredita que desenvolupen actuacions en el país on s'executa el projecte i que poden dur a terme activitats en matèria de cooperació al desenvolupament, mitjançant un certificat de l'entitat sol·licitant. Aquest requisit addicional s'ha d'acreditar, si escau, mitjançant la documentació adjunta a la sol·licitud d'ajuda.

g) No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Documentació a presentar

Punt 5 de la convocatòria:

5.1. Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud, signada per la persona que les representa legalment, i el formulari de projectes de cooperació al desenvolupament, emplenat degudament, segons el model normalitzat disponible en el web http://dgcooper.caib.es i seguint la guia facilitada amb aquesta finalitat. Per admetre la sol·licitud, és indispensable presentar dins el termini el formulari del projecte en suport informàtic. A més, s'ha de presentar l'original o una còpia compulsada de la documentació següent:

a) Document d'identitat de la persona que representa legalment l'entitat.

b) Declaració responsable relativa a la veracitat de les dades bancàries (n'ha de tenir la titularitat l'entitat sol·licitant), d'acord amb el model normalitzat disponible en el web http://dgcooper.caib.es. En el cas que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, n'hi ha prou d'especificar en quin compte s'ha de fer el pagament.

c) En el cas de les fundacions, document acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les obligacions comptables amb el protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

d) Declaració responsable relativa al compliment de les disposicions del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'Estatut dels cooperants, especialment les relatives a l'assegurança dels cooperants.

e) En el cas de no autoritzar la Direcció General de Cooperació en la sol·licitud per comprovar que l'entitat està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, els certificats administratius corresponents.

f) Les declaracions responsables següents, segons els models facilitats en el web http://dgcooper.caib.es:

· De compliment de les obligacions de l'entitat.

· De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció i de no haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

· De totes les ajudes i les subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud o que s'hagin concedit a l'entitat.

· De disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment que es publica la convocatòria.

5.2. Pel que fa al soci local, s'ha de presentar una còpia de la documentació següent:

a) Estatuts de l'entitat, inscrits formalment en el registre que correspongui.

b) Certificat expedit per l'organisme oficial competent que acrediti que l'entitat té personalitat jurídica en el país on radica.

c) Document d'identificació del responsable legal i el seu nomenament com a tal.

d) En el cas que el soci local sigui una administració pública, original o còpia compulsada del certificat de compromís de participació en el projecte.

Tota la documentació del soci local s'ha de presentar en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears, en anglès, en francès o en portuguès.

5.3. En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, s'ha de notificar a l'òrgan competent per resoldre el procediment qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es notifiqui el tancament de l'expedient.

5.4. En els projectes que ho requereixin, cal presentar documents probatoris de la titularitat de propietats o drets sobre els immobles, sempre que estiguin vinculats intrínsecament, d'una manera exclusiva o proporcional, a la intervenció que s'ha de desenvolupar.

5.5. L'entitat sol·licitant pot presentar qualsevol altra documentació addicional que avali la bona execució del projecte; per exemple: material gràfic o audiovisual que complementa la informació presentada; mapes generals i de localització detallada de l'actuació; estudis d'identificació prèvia a l'actuació, estudis de viabilitat, pla o programa marc de desenvolupament (comunal, municipal, departamental, estatal, regional o d'un altre àmbit) en el qual encaixa la intervenció; carta o document de consentiment previ informat de les persones destinatàries de l'actuació; documents estratègics de l'entitat o del soci local; factures proforma; pressuposts professionals o peritatges; memòria de les entitats, etc. Aquesta documentació complementària s'ha de presentar com a annex i únicament en suport informàtic. Juntament amb la documentació, s'ha d'incloure una llista dels annexos presentats. En cap cas, l'aportació d'aquest material no substitueix la informació inclosa en el formulari.

5.6. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits o no incorporin la documentació esmentada, s'ha de requerir a l'entitat interessada que esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, amb l'advertiment que, si transcorre el termini de deu dies hàbils i no ho ha fet, es considerarà que desisteix de la petició i s'arxivarà l'expedient sense més tràmits, amb la resolució prèvia corresponent, en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015. Així mateix, si el procediment de concessió es paralitza posteriorment per qualsevol causa imputable a l'entitat sol·licitant de l'ajut, l'òrgan instructor l'ha d'advertir que, transcorregut un termini de quinze dies, se'n produirà la caducitat. Si acaba aquest termini i l'entitat sol·licitant no ha duit a terme les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l'òrgan instructor ha de proposar a l'òrgan competent per resoldre el procediment l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, l'ha de notificar a l'entitat interessada.

5.7. No és necessari presentar els documents que estableix el punt 5.1, a excepció dels que s'indiquen en els apartats c), d), e) i f) —que s'han de presentar necessàriament—, si no s'ha produït cap modificació des de la darrera sol·licitud de subvenció presentada en qualsevol convocatòria de subvencions de la Direcció General de Cooperació. En aquest cas, la persona que representa legalment l'entitat ha de fer constar aquesta circumstància en una declaració escrita.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds d'ambdues modalitats és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 13 d'abril de 2021

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Cooperació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar