Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana

Sol·licitar el certificat que capacita per impartir docència de llengua catalana i/o en llengua catalana als centres docents no universitaris de les Illes Balears, tant públics com concertats i privats.

Codi SIA

2405290

Persones destinatàries

Professorat que ha d'impartir docència de llengua catalana i/o en llengua catalana als centres docents no universitaris de les Illes Balears, tant públics com concertats i privats.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud del certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana

Requisits

1. Haver superat el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), o bé,

2. Estar en possessió de qualcuna de les equivalències amb els certificats de capacitació en llengua catalana regulats a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.

Documentació a presentar

- Sol·licitud.

- DNI.

- Títol de grau superior d'Educació infantil i nivell B2 de coneixements de català (per a l'obtenció del Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l'educació infantil) o títol de grau o equivalent i nivell C1 de coneixements de català (per a l'obtenció del Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària o del Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària).

- Certificat que acrediti haver superat el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) o certificat que acrediti estar en possessió de qualcuna de les equivalències amb el certificat de capacitació en llengua catalana.

Models:

Termini màxim

3 mesos.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Formació Homologada i Capacitació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Homologada i Capacitació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177831

(sfhc@dgpice.caib.es)