Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo

La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima.

Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui):

- Examen teòric de capità de iot: Taxa.

- Examen teòric de patró de iot: Taxa.

- Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: Taxa.

- Examen teòric de patró per a navegació bàsica: Taxa.

Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se.

*El procediment de matrícula a la seu electrònica inclou el pagament de taxes, sense aquest pagament no es podrà concloure el procediment de matrícula. Per tant, no s'ha de pagar les taxes abans de començar amb el procediment.

** Com a conseqüència de l'entrada en vigor, l'1 de juliol, del Reial Decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, aquesta Administració deixa de realitzar exàmens teòrics per al govern de motos nàutiques.

Codi SIA

2404728

Persones destinatàries

Persones físiques.

Persones jurídiques.

Termini per a resoldre i notificar

La que assenyali cadascuna de les convocatòries, amb el límit màxim de sis mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El procediment inclou l'abonament de la taxa corresponent a la prova a la qual es vol matricular.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Segons normativa

Documentació a presentar

a) La fotocòpia del DNI per als espanyols i el certificat NIE o, si s'escau, la targeta de residència vigent per als estrangers.

b) La fotocòpia del títol immediat inferior, en el cas que se sol·liciti l'examen de patró de iot i de capità de iot, o mòdul específic de

patró d'embarcació d'esbarjo (PEE), o l'acreditació d'haver-lo sol·licitat i que es compleixen els requisits per expedir-lo a la data de

la sol·licitud.

c) El resguard del pagament dels drets d'examen, que les persones interessades han d'efectuar mitjançant l'ingrés del valor que

correspongui, segons les taxes vigents per a cada titulació. El pagament ha de fer-se dins del període de presentació de sol·licituds

de cada convocatòria que indica l'apartat vuitè i no s'accepten liquidacions anteriors ni posteriors. Només s'admeten ingressos

individuals que identifiquin la persona que s'examina; en conseqüència, no s'admeten ingressos d'una pluralitat de taxes sense

identificar els examinands fets per una tercera persona. Aquest ingrés s'ha de formalitzar en els comptes oberts a les entitats de crèdit i estalvi autoritzades. Per a això, s'ha d'emplenar el model d'imprès 046 (Taxes, preus públics i sancions, altres ingressos), disponible a la web de l'Agència Tributària de les Illes Balears, el qual ha d'estar validat per l'entitat de crèdit i estalvi mitjançant la certificació mecànica o la signatura autoritzada, o bé presentar el resguard del pagament telemàtic.

d) L'autorització dels pares o tutors per als menors de 18 anys que han fet 16 anys i opten a patró de navegació bàsica.

e) Les persones amb discapacitat reconeguda que necessitin d'alguna mena d'adaptació per dur a terme les proves han de justificar-ho dins del termini de sol·licituds mitjançant un informe del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Segons normativa.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300 - Fax: 971176596

(dgtam@caib.es)

Observacions

La sol·licitud d'admissió als exàmens es farà, preferentment, a través de la seu electrònica mitjançant l’enllaç http://www.caib.es/sites/transportmaritim i clicant en la pestanya «Matrícula exàmens».

El procediment de matrícula a la seu electrònica inclou el pagament de taxes, sense aquest pagament no es podrà concloure el procediment de matrícula. Per tant, no s'ha de pagar les taxes abans de començar amb el procediment.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar