Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització de posada en servei d'instal·lacions d'elevació d'aigües.

Documentació necessària que s'ha d'aportar per a obtenir una autorització de posada en servei de les instal·lacions que permeten l'elevació d'aigües subterrànies i per tant la explotació del recurs, és a dir per a obtenir la autorització de la instal·lació elèctrica de la bomba d'extracció dins el sondeig (o sondejos). Cada sondeig requereix disposar de la seva pròpia instal·lació i corresponent autorització.

Codi SIA

2402550

Persones destinatàries

Qualsevol persona natural o jurídica que disposi de l'autorització d'explotació d'aigües subterrànies (FASE 2) en un sondeig o sondejos, i que sigui el titular de dita explotació.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La tramitació completa que comporta una inscripció al registre d'aigües, una autorització o una concessió d'aigües subterrànies es composa de tres fases:

FASE 1: Aprovació de la realització del sondeig (o sondejos).

FASE 2: Inscripció al registre d'Aigües; atorgament d'autorització o concessió i explotació d'aigües.

FASE 3: Autorització de les instal·lacions d'extracció i/o impulsió (bombes).

El procediment "Autorització de posada en servei d'instal·lacions d'elevació d'aigües" es correspon a la FASE 3.

En funció del que s'ha sol·licitat (inscripció o autorització o concessió) la tramitació de les FASES 1 i 2 pot ser conjunta o per separat.

En el cas de les inscripcions, la FASE 2 i la FASE 3 es tramiten de manera conjunta, després d'haver realitzat el sondeig (o sondejos). (PHIB RD 701/2015)

En el cas de les autoritzacions, la FASE 3 es tramita després d'haver finalitzat la FASE 1 i 2 de manera conjunta. El termini per a la sol·licitud de la FASE 3 és d'un any després d'haver obtingut l'autorització de les FASES 1 i 2.

En el cas de les concessions, la FASE 3 es tramita després d'haver finalitzat la FASE 2. El termini per a la sol·licitud de la FASE 3 és d'un any després d'haver obtingut l'autorització de les FASE 2.

La tramitació de la FASE 3 s'ha de fer presentant model de sol·licitud normalitzat i acompanyat de la documentació que es detalla.

En línies generals, rebudes la sol·licitud i documentació requerides, es realitzen els següents tràmits:

· Comprovació de les dades i examen de la documentació, (es demanarà que es completi si escau).

· Inspecció de les instal·lacions (si escau).

· Inici dels tràmits que corresponguin fins a la autorització.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Recursos Hídrics

Tràmits

X

Sol·licitud de posada en servei d'instal·lacions d'elevació d'aigües.

Requisits

Presentar la documentació requerida al Servei d'Aigües Subterrànies.

És a dir, presentar el model normalitzat de sol·licitud amb totes les dades i la documentació que es requereixen i que ha d'anar firmat per el titular.

Taxes

R55 . Taxa per autorització, posada en servei i reconeixement de les instal·lacions d'elevació d'aigües (Per cada expedient d'autorització, de posada en servei i reconeixement de les instal·lacions d'elevació) - https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9631&lang=ca

Documentació a presentar

Model normalitzat de sol·licitud: Sol·licitud de posada en servei d'instal·lacions d'elevació d'aigües (Fase 3).

Document acreditatiu del pagament de la taxa (model 046), concepte autorització, posada en servei i reconeixement de les instal·lacions d'elevació d'aigües.

Certificat de direcció d'obra subterrània subscrit per la persona directora facultativa.

Model normalitzat de memòria tècnica de disseny (MTD).

Ha d'incloure un esquema elèctric unifilar.

Ha d'anar subscrit per Instal·lador de Baixa tensió.

Web per accedir al model normalitzat Memòria tècnica de disseny BT: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/8518

Certificat de persona instal·ladora elèctrica autoritzada.

Ha d'anar subscrit per Instal·lador de Baixa tensió.

Web per accedir al model normalitzat de Certificat d'instal·lació de baixa tensió: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/8518

Certificat d'adequació emès per la persona directora facultativa.

Memòria hidràulica.

Ha d'anar subscrit per tècnic facultatiu competent, i ha d'incloure:

· Descripció de les instal·lacions amb ubicació definitiva (UTM ETRS89 Fus 31 N).

· Esquema delimitat en planta tant de la instal·lació elèctrica com de la hidràulica.

· Justificació de la selecció de la bomba, fotocòpia de la placa de la bomba i de les seves característiques (incloent les corbes).

En el cas que s'hagi de contractar energia elèctrica, s'ha d'aportar el següent:

· Plànol general en planta a escala adequada, grafiant la situació del comptador, recorregut de les línies elèctriques, elements elèctrics auxiliars, secció de les rases i situació del sondeig.

· Còpia de la contestació a la petició de subministrament per part de la companyia distribuïdora d'energia elèctrica (incloent els plànols del punt de connexió).

En el cas que s'estigui tramitant la FASE 3 d'una autorització de sondeig per a l'aflorament i explotació d'aigües, s'han d'aportar els següents documents adicionals:

(En el cas que s'estigui tramitant la FASE 3 d'una concessió, aquests documents ja s'hauran entregat en la tramitació de la FASE 2.)

Full de característiques del sondeig subscrita per la persona directora facultativa.

Aquesta serà responsable legal de la veracitat de les dades del full de característiques.

Analítica de l'aigua per laboratori acreditat amb determinació, com a mínim, de conductivitat, clorurs, sulfats i nitrats.

S'haurà d'acompanyar de la identificació del punt de mostreig.

El director facultatiu serà responsable legal de la veracitat de les dades del punt de mostreig.

Models:

Termini màxim

El termini per resoldre el procediment és de 3 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recursos Hídrics

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Aigües Subterrànies

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176638

(general@dgreghid.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional