Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Estades formatives en empreses per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic d'FP que imparteixen cicles formatius d'FP (curs 2020-2021)

Convocar, per al curs 2020-2021, estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa,

per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats en centres privats concertats.

Codi SIA

2402160

Persones destinatàries

Professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats en centres privats concertats.

Termini per a resoldre i notificar

Vista la proposta de la Comissió de Selecció, el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de resoldre la convocatòria en un termini màxim d'un mes comptador des del dia de la publicació de la relació provisional de les persones i dels projectes seleccionats per accedir a les estades formatives en empreses.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de realització d'estades formatives en empreses per a professorat d'FP

Requisits

Professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats en centres privats concertats.

Documentació a presentar

Per optar a les estades formatives en empreses, els interessats han de presentar la documentació següent:

a. Sol·licitud de participació (annex 2). Només s'admeten sol·licituds originals i degudament signades.

b. Projecte formatiu personal, d'acord amb l'annex 3, que ha de recollir, com a mínim, els apartats següents:

· Justificació del projecte amb relació a l'actualització professional

· Característiques de l'empresa o entitat

· Objectius de l'estada

· Continguts i processos de treball que es tractaran

· Programació d'activitats

· Planificació de l'estada

c. Certificat de la secretaria del centre educatiu on està destinada la persona sol·licitant, d'acord amb l'annex 4.

d. Còpia compulsada de l'horari individual de la persona sol·licitant, que figura en el document orgànic de centre (DOC).

e. Certificat d'admissió de l'empresa o entitat (annex 5).

f. Document de formalització de l'estada formativa (annex 6).

g. Altres documents:

· Sol·licitud de renúncia a participar a la convocatòria d'estades en empreses, si n'és el cas (annex 7).

· Certificat de l'empresa de la realització de l'estada formativa (annex 8).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins al dia 29 de gener de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació i Participació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177773

(oecaballero@dgfpieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional