Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria professors especialistes de desembre de 2020

Cobrir places de professors especialistes

Codi SIA

2354190

Persones destinatàries

Professionals amb experiència laboral dins l'àmbit de les places convocades.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Convocatòria-Presentació de sol·licituds

Requisits

Els especificats per a cada una de les especialitats de la convocatòria

Documentació a presentar

Documentació que cal presentar

· Currículum amb l'estructura següent:

o Dades personals

o Experiència laboral: relació cronològica i descripció dels llocs de feina relacionats amb la plaça a què vol accedir.

o Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis fets i dels cursos o seminaris a què ha assistit o que ha impartit.

o Coneixements de català

o Experiència com a professor interí

o Experiència com a professor especialista: descripció de l'activitat docent duta a terme.

o Altres mèrits o activitats d'interès

· Acreditació documental: fotocòpies de les circumstàncies indicades en el currículum.

La documentació justificativa expedida a l'estranger s'ha de presentar traduïda al català o castellà per traductors jurats.

Les titulacions estrangeres han d'estar degudament homologades.

· L'experiència professional es demostrarà mitjançant la presentació conjunta dels dos documents següents:

o Certificat original de la vida laboral expedit per la Seguretat Social o certificació equivalent on consti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o en el seu cas el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms o qualsevol altre medi com a prova admès en dret.

o Certificat d'empresa o contractes on consti específicament la durada del contracte, l'activitat concreta i el període de temps durant el qual ha realitzat l'activitat. En el cas de treballador per compte propi, certificació d'alta en l'impost d'activitats econòmiques o, en defecte d'això, declaració censal comunicant l'inici de l'activitat (model 036 o 037). En aquesta certificació haurà d'aparèixer l'activitat concreta desenvolupada pel treballador.

· Per valorar l'experiència com a docent s'ha d'aportar un certificat del centre on s'especifiquin els anys, mesos i dies treballats i l'especialitat impartida.

· Una fotocòpia del DNI, passaport, NIE o targeta de residència en vigor del sol·licitant.

2.5 Una vegada emplenada, la sol·licitud i la documentació s'han de tramitar telemàticament.

L'únic sistema de tramitació i presentació de les sol·licituds, tant d'actualització de requisits i mèrits com de participació en la convocatòria, serà el telemàtic, mitjançant el tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

Termini màxim

11/12/2020

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Secundària

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177864 - Fax: 971176863

(ajfloresclemente@dgpdocen.caib.es)