Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

II convocatòria 2020 d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2.

2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Codi SIA

2350870

Persones destinatàries

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists en el punt sisè.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Més informació a http://iqpib.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud d'inscripció

Requisits

1. Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

b) Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:

- 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.

- 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.

c) Tenir experiència laboral o formació no formal relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, en els darrers deu anys, d'acord amb el que figura a continuació:

- En el cas d'experiència laboral:

i. Justificar almenys 2 anys (720 dies) amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.

ii. Justificar almenys 3 anys (1.080 dies) amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

Per calcular el nombre de dies treballats, s'ha de tenir en compte que un any són 360 dies.

- En el cas de formació no formal:

i. Justificar almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals

de nivell 1.

ii. Justificar almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals

de nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Per establir el període de deu anys anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

2. Les persones més grans de 25 anys que compleixin els requisits d'experiència o de formació i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu l'article 11.2 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. Per a aquests casos la Comissió Permanent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

Taxes

Taxa per a la implementació dels processos de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral a les Illes Balears . (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451). - Telemàtic

Documentació a presentar

1. Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació acreditativa següent:

a) Fotocòpia del DNI o del NIE, sempre que l'interessat no n'autoritzi la comprovació d'ofici, o un altre document justificatiu.

b) Justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

c) Documentació justificativa de complir amb els requisits establerts en el punt sisè:

- En cas de voler acreditar experiència laboral:

i. Per a treballadors assalariats:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual

estiguin afiliats en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.

- Contractes de treball o certificat de l'empresa on s'hagi adquirit l'experiència laboral en què constin la durada dels períodes

de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha fet l'activitat.

ii. Per a treballadors autònoms o per compte propi:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual

estiguin afiliats en què constin els períodes d'alta en el règim corresponent.

- Certificat d'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en què consti l'activitat o activitats que s'han exercit.

- Declaració responsable amb la descripció de l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha duit a terme.

iii. Per a treballadors voluntaris o becaris:

- Certificat de l'organització on s'hagi prestat l'assistència en què constin les activitats i les funcions exercides, l'any en què

s'han exercit i el nombre total d'hores dedicades.

- En cas de voler acreditar formació no formal:

- Certificat de la formació en què han de constar els continguts, la durada en hores i el període en què es va dur a terme. Si la durada de la formació està expressada en crèdits, se n'ha d'especificar l'equivalència en hores. No s'han de valorar els cursos de durada inferior a deu hores ni l'assistència a jornades, simposis, actes o similars.

d) Si escau, declaració responsable o prova admesa en dret per justificar els requisits d'experiència laboral o formativa.

3. Tots els documents que no es presentin redactats en llengua catalana o castellana s'han d'acompanyar necessàriament de la traducció oficial corresponent.

4. La falsedat en les dades declarades o aportades comporta la pèrdua del dret a participar en aquest procediment i la no devolució de les taxes abonades.

Termini màxim

Obert de manera permanent.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

C. del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971177774 - Fax: 971176857

(iqpib@dgfpieas.caib.es)

Observacions

- En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar als llocs següents:

a) Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).

b) Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).

c) Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).

d) Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

- D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.

b) A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar