Seu Electrònica

Autorització d'escola esportiva nàutica

La garantia de la disposició d'uns recurs humans i materials mínims per els titulars dedicats a l'ensenyament de la nàutica esportiva.

Termini màxim per a resoldre

Tres mesos.

Termini màxim per a notificar

El termini màxim per a la resolució i notificació és de tres mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

NORMES DE REGULACIÓ: Ordre de 2 d'octubre de 1980, del Ministeri de Transports i Comunicacions, que aprova el Reglament de les Escoles Esportives Nàutiques.
El procediment inclou l'abonament de taxa.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Ports i Aeroports