Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica

Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva

Persones destinatàries

Empreses que volen dur a terme aquestes activitats

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Normativa del procediment

  • Ordre de 2 d'octubre de 1980 que aprova el Reglament de les Escoles Esportives Nàutiques
  • Resolució de 21 de desembre de 1992 de la Direcció General de la Marina Mercant, que desenvolupa l'Ordre de 2 d'octubre de 1980 que aprova el Reglament de les Escoles Esportives Nàutiques

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica

Requisits

*Segons activitat desenvolupada . Consultar reglament.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300