Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Autorització d'escola esportiva nàutica

La garantia de la disposició d'uns recurs humans i materials mínims per els titulars dedicats a l'ensenyament de la nàutica esportiva.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

NORMES DE REGULACIÓ: Ordre de 2 d'octubre de 1980, del Ministeri de Transports i Comunicacions, que aprova el Reglament de les Escoles Esportives Nàutiques.
El procediment inclou l'abonament de taxa.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació a presentar

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports