Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques

Els socorristes i les socorristes inscrits al Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears creat pel Decret 27/2015, hauran d'acreditar-se mitjançant una targeta identificativa personal, propietat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Aquesta acreditació no afecta als cursos de socorrisme en piscines impartits per entitats autoritzades per la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears de 10 hores de formació.

Codi SIA

2311208

Persones destinatàries

El personal que vulgui exercir la seva activitat com a socorrista en els espais aquàtics naturals o en instal·lacions aquàtiques al territori de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Emergències i Interior

Documents relacionats amb el procediment

  • Instrucció tècnica 2/2020 del director general d'Emergències i Interior
    Estableix provisionalment l'acreditació dels socorristes i les socorristes inscrits en el Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears creat pel Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud de Carnet Professional

Requisits

1.- Estar inscrit al Registre de Socorristes Professionals de les Illes Balears

2.- Comptar amb qualsevol de les titulacions contemplades en el decret 2/2005, de 24 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de les Illes Balears en la seva versió donada pel 27/2015, de 24 d'abril, és a dir:

a.- Qualificació Professional AFD340_2 Socorrisme en espais aquàtics naturals i AFD096_2 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

b.- Certificacions Professionals AFDP0209 Socorrisme en Espais aquàtics naturals i AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

c- Acreditar una experiència laboral superior a trenta-sis mesos o 2.000 hores en els darrers deu anys. Aquesta experiència s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de vida laboral acompanyat d'una fotocòpia compulsada de contracte de treball o un certificat d'empresa en què figurin la durada dels períodes de prestació del contracte, les activitats desenvolupades i l'interval de temps en el qual es van dur a terme aquestes activitats.

d.- Fins que s'exhaureixi el termini atorgat per la disposició transitòria segona del Decret 27/2015 de manera transitòria podran sol·licitar el carnet les persones que acompleixen amb el prevista en l'annex III del decret 2/2005, és a dir: Curs específic de formació per a tècnic acreditat com a Socorrista d'activitats aquàtiques per al servei de vigilància, auxili i salvament el qual haurà de tenir una durada mínima de 100 hores amb els continguts que s'estableixen al propi annex III

*Cal presentar el títol juntament amb els reciclatges corresponents sempre que aquest superi els 4 anys d'antiguitat. Els carnets d'entitats formadores no equivalen a la titulació i/o reciclatges.

Taxes

MD046 . El concepte és M49 - https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3582​

Documentació a presentar

1.- Model de sol·licitud

2.- Titulacions i s'escau reciclatges segons normativa.

3.- Fotografia grandària carnet (amb resolució òptima)

4.- Certificació oficial mèdica o d'aptitud per poder exercir les funcions de socorrista de l'any en curs (amb certificat oficial del Col·legi de Metges)

5.- Justificant del pagament de la taxa

6.- Fotocopia del DNI o document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant

Models:

Termini màxim

no procedeix

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Emergències i Interior

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació d'Emergències

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n . Tel.: 971177100 - Fax: 971784184

(platges@112ib.com)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Emergències i Interior

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional