Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes pels projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca, 2014-2020

Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural de Mallorca.

Codi SIA

2309252

Persones destinatàries

Grup d'Acció Local de Mallorca i entitats locals de la zona LEADER de Mallorca

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Ser titular d'un projecte programat inclòs a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca

Documentació a presentar

- Persones físiques: si n'és del cas, document que acrediti la seva representació.

- Persones jurídiques: Fotocòpia del NIF de l'entitat, dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent, i del document que acrediti la seva representació.

- Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries, estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social en el cas d'haver denegat l'autorització per a la seva comprovació d'ofici.

- Estudi de viabilitat econòmica en el cas de projectes productius.

- Plànols o croquis en els quals hi figuri l'emplaçament de les inversions.

- Memòria del projecte que ha d'incloure: antecedents, objectius, activitats, cronograma d'execució i pressupost detallat.

- Còpia del Projecte bàsic en cas de realitzar obra major.

- Pressuposts, factures proforma o factures de les inversions objecte de l'ajuda (3 pressuposts quan l'import de la despesa superi els 40.000€ de cost per execució d'obra, 3 pressuposts en el cas de despesa superior a 15.000€ per bens d'equip o prestació de serveis).

- Certificat de l'Agència Tributària en el cas de que l'IVA no sigui recuperable.

- Altra documentació si n'és el cas.

Models:

Termini màxim

Fins el dia 31/10/2021

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176555 - Fax: 971176871

Observacions

La sol•licitud, la memòria i la resta de documentació s’ha de presentar al Grup Leader de Mallorca

Associació Mallorca Rural

Polígon Son Llaüt, parcel•la 37, 1r pis.

07320 Santa Maria del Camí

correu: a.mallorcarural@gmail.com

telèfon: 689 649 978

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Finalitat

Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar