Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca, 2019-20

Ajudes, per als anys 2019-2020, per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca.

Codi SIA

2100142

Persones destinatàries

Organitzacions de productors del sector de la pesca i de l'aqüicultura (OPP) de les Illes Balears i les seves associacions (AOP).

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

- Fotocòpia del NIF.

- Document que acrediti la representació amb què se signa la sol·licitud.

- Declaració responsable sobre el compliment de part dels requisits que estableix l'apartat tercer d'aquesta resolució, d'acord amb el model de l'annex 3 que figura al web del FOGAIBA.

- Memòria justificativa, aprovada per la Junta Directiva de l'organització

- Relació dels justificants imputats, d'acord amb el model de l'annex 2 que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

- Documentació justificativa de les despeses realitzades.

- Documentació justificativa del pagament de l'import de les factures i nòmines presentades.

- Si escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats en la relació de justificants de despeses.

- Si escau, els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 40 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, hagi sol·licitat el beneficiari.

- Si escau, llicències o autoritzacions administratives necessàries per dur a terme la inversió objecte de subvenció.

- En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s'ha d'aportar fotocòpia de l'escriptura pública, en la qual ha de constar l'obligació de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció així com l'import de la subvenció.

- Si escau, documents justificatius de l'assistència a fires, cursos, congressos o jornades (convocatòries de reunions, certificats d'assistència, etc.).

- Si escau, contractes o convenis subscrits amb empreses externes contractades per a la preparació i l'elaboració del pla de producció i comercialització per a l'execució de les mesures aprovades en els plans.

- Altres documents justificatius, com targetes d'embarcament, etc.

Models:

Termini màxim

-1a convocatòria, 30 d'agost del 2019. -2a convocatòria, 31 de març del 2020 -3a convocatòria, 31 de març del 2021 -4a convocatòria 31 de març del 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176551 - Fax: 971176871

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Finalitat

Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar