Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aprovació / legalització de projecte de labors subterrànies (sondeig).

Sol·licitar la preceptiva autorització per a realitzar o legalitzar un sondeig per a:

Incloure a una posterior concessió d'aigüers subterrànies tant d'aigua dolça com d'aigua salada, ja sigui per dessalar o altres aprofitaments per usos consumptius. Així com per aprofitaments d'aigua dolça o salada per a usos no consumptius com pot ser l'aprofitament geotèrmic.

Sondeig per a futura infiltració d'aigua salada, salmorra, aigües pluvials. En aquests casos, una vegada fet el sondeig i comprovada la seva eficiència, serà necessari la corresponent autorització d'abocament.

Sondeig per a aprofitament geotèrmic mitjançant sistema tancat. En aquest cas no hi hauria una futura concessió o autorització d'abocament atès que no s'intervé al domini públic hidràulic a excepció de l'augment de temperatura que es pugui donar en el medi hídric.

Sondeig d'investigació. En aquest cas no hi hauria una futura concessió o autorització d'abocament a excepció que posteriorment se li vulgui donar un ús d'explotació, tant d'extracció com d'abocament.

Sondeig de substitució d'altre existent.

Sondeig per reordenació de captacions.

La resolució s'emet sense perjudici de la resta d'autoritzacions que sigui necessari obtenir, en concret les de la llicència municipal.

Codi SIA

1998490

Persones destinatàries

Qualsevol persona física o jurídica que pretengui realitzar un sondeig, que sigui el titular de la finca o en tengui autorització on es pretengui realitzar el sondeig.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Amb caràcter general el procediment per a la tramitació d'una autorització o concessió d'aigües subterrànies consta de tres fases, que són:

Fase 1. Aprovació de la realització dels sondejos. Cadascuna d'aquestes pot estar formada per un o diversos sondejos.

Fase 2. Autorització de l'aflorament i explotació d'aigües subterrànies o atorgament de concessió i explotació d'aigües subterrànies.

Fase 3. Autorització de les instal·lacions d'extracció i/o impulsió (bombes).

En el cas de d'aprofitaments de menys de 7000 m3 o d'1 litre per segon, la fase 1 i la fase 2 es realitzaran simultàniament, i s'obtindran ambdós permisos en una resolució conjunta, d'acord amb el procediment "Autorització per a sondeig, aprofitament i explotació d'aigües subterrànies fins a 7.000m3 anuals".

Una vegada obtinguda l'aprovació del sondeig, el termini per a l'acabament de la totalitat de les obres i, per tant, per a la sol·licitud de les respectives autoritzacions (fases 2 i 3) serà d'un any, prorrogable per mig any més, sempre que la sol·licitud de pròrroga es formuli dintre el termini inicial d'execució

En el cas de les concessions es tramitarà primer l'aprovació de sondeig (fase 1) i posteriorment la concessió (fase 2), ja que a priori no se sap si es podrà concedir el volum i cabal sol·licitats.

La tramitació de cada una de les fases s'ha de fer presentant model de sol·licitud normalitzat i acompanyat de la documentació que es detalla per a cada una d'elles.

La no realització de les fases 2 i 3 durà com a conseqüència la caducitat del procediment i l'obligació del sol·licitant de restaurar el domini públic, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

En línies generals, rebudes la sol·licitud i documentació requerides, es realitzen els següents tràmits:

· Comprovació de les dades i examen de la documentació, (es demanarà que es completi si escau).

· Inspecció de la ubicació projectada per al sondeig (si escau).

· Redacció de l'informe tècnic, resolució de l'autorització i notificació al titular.

ALTRES

En el cas d'autoritzacions de sondejos per altres usos (infiltració, aigua salada, aprofitament geotèrmic, investigació) també s'ha de fer la tramitació de Fase 1, per a una futura concessió o autorització d'abocament o per a finalització del procediment.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Recursos Hídrics

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'aprovació/legalització de projecte de labors subterrànies (sondeig).

Requisits

Presentar el model normalitzat de sol·licitud amb totes les dades i la documentació que es requereixen i que ha d'anar firmat pel titular (o titulars) de la finca on es pretén fer el sondeig.

Taxes

046 . - https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6663

Documentació a presentar

· Document acreditatiu del pagament de la taxa (model 046), concepte: autorització, de sondeig a càrrec de la Direcció General de Recursos Hídrics.

· Fotocòpia del NIF, CIF o equivalent del titular.

· Fotocòpia del NIF o equivalent i poder de qui signa la sol·licitud, si és diferent del titular.

· Escriptura de constitució de l'empresa en el cas que el sol·licitant sigui una empresa i poder de qui signi la sol·licitud, si escau.

· Inscripció actualitzada en el Registre de la Propietat o document que acrediti la propietat de la finca (escriptures o documentació oficial suficient que acrediti la titularitat i permeti identificar la finca).

· Projecte de tasques subterrànies a realitzar, subscrit i signat en cada una de les seves parts per tècnic competent, i segons el Reial decret 863/85, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i el seu ITC 06.0.07 "Prospecció i explotació de les aigües subterrànies".

· El projecte haurà de donar compliment a les normes tècniques d'execució i equipament establertes al Pla Hidrològic de les Illes Balears RD 51/2019 segons tipus d'ús que es donarà al sondeig i fer referència a l'ús posterior de l'aigua.

· Nomenament de la persona directora facultativa per part del sol·licitant i acceptació d'aquest nomenament.

· Designació de l'empresa de sondejos que realitzarà la perforació, el representant de la qual haurà de manifestar la conformitat amb les obres projectades i el seu coneixement de la normativa d'execució de captacions a les Illes Balears.

· En el cas que el sondeig es destini a un ús consumptiu de l'aigua la seva obcecació no compleixi les distàncies mínimes establides a l'article 19 del PHIB:

· Autorització escrita del propietaris dels aprofitaments preexistents, o acreditació de la no afecció als aprofitaments existents, en un radi igual a la distància mínima entre captacions que li correspongui segons el caudal màxim instantani.

· En cas de que el titular o beneficiari de l'ús de les aigües sigui un jove agricultor o una explotació agrària preferent, i es trobi en una Massa d'Aigua Subterrània en Mal Estat Quantitatiu, en quan al que es refereix l'article 129.4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears RD 51/2019, haurà d'aportar la documentació que ho acrediti.

En el cas de legalització de sondeig existent:

· El projecte de legalització haurà de contemplar les mesures correctores de la captació per a adpatar-se a les normes tècniques així com haurà d'acreditar que no s'ha produït afecció al domini públic hidràulic durant la seva execució o ús.

· Si no s'han de fer mesures correctores que precisin una empresa perforista no serà necessari el Nomenament de direcció d'obra ni la designació de l'empresa.

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recursos Hídrics

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Aigües Subterrànies

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176638

(general@dgreghid.caib.es)

Observacions

La FASE 1 o d'execució del sondeig es regula mitjançant el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera RD 863/1985 en qüestió de seguretat de les obres i mitjançant el Pla Hidrològic de les Illes Balears RD 51/2019 en quan a normes tècniques d'execució, equipament, clausura i abandonament de sondejos pel que fa a la protecció del domini públic hidràulic.

La resolució s’emet sense perjudici de la resta de les autoritzacions que siguin necessaris obtenir, en concret les de la llicència municipal.

La FASE 2 o d'aflorament i l'explotació d'aigües subterrànies, al tractar-se d'un ús del domini públic hidràulic, ve regulat pel Pla Hidrològic de les Illes Balears RD 51/2019, que és l’eina de desenvolupament de la Llei d'Aigües a la conca hidrogràfica de les Illes Balears.

El Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües i el Reglament de l'11 d'abril de 1986, defineixen els béns que integren el domini públic hidràulic i regula l'ús de les seves aigües.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears RD51/2019 estableix que tot aprofitament d’aigües subterrànies o modificació d’un d’existent necessita autorització o concessió administrativa.

La FASE 3 o de posada en servei de les instal·lacions d'elevació d'aigües (fase 3), ve regulada pel Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera RD 863/1985 i pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió RD 842/2002.

LIMITACIONS (article 129 del RD 51/2019)

Al visualitzador del Cens d'Aigües Subterrànies i Catàleg d'Aigües Privades i al visualitzador cartogràfic del govern IDEIB, es pot consultar la ubicació de la sol·licitud respecte de la zonificació del Pla Hidrològic de les Illes Balears, activant la capa "Autoritzacions i concessions aigua subterrània PHIB 2019".

Cens d'Aigües Subterrànies i Catàleg d'Aigües Privades : http://dgrechid.caib.es/www/visualitzador_aigues_subterranies/

No es permeten noves autoritzacions d'aigua subterrània dolça per a un ús consumptiu (article 129 del PHIB, R.D. 51/2019):

• A les masses d'aigua subterrània en mal estat quantitatiu (en color vermell al visualitzador).

• A les franges costaneres comptades des de la línia de costa (0m) fins a 800m terra endins en el cas de Mallorca i 500m en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera (en color morat al visualitzador).

• A tot el territori de les Illes Balears, per a camps de golf i camps de polo, o per a altres instal·lacions esportives amb superfície de reg igual o superior a 3 ha.

A les masses d'aigua subterrània en mal estat quantitatiu s'estableixen excepcions per a reordenació de captacions existents i/o per a usos agraris per a explotacions agràries preferents o sol·licituds d’empreses de joves agricultors que tinguin la formació exigida per l’administració agrària per a la primera instal·lació de joves agricultors o que hagin exercit l’activitat agrària per compte propi o d’altri durant més de tres anys i ja hagin sol·licitat inscripció en el registre insular agrari de les Illes Balears.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar