Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant

Comprovació, abans del començament dels treball amb risc d'exposició a amiant, que el pla de treball inclou les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors en operacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006*, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant.

Persones destinatàries

Empreses inscrites en el RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant)

Termini per a resoldre i notificar

45 dies hàbils

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

*Les operacions i activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006 són les següents:

a) Treballs de demolició de construccions allà on existeixi amiant o a materials que els contenen.

b) Treballs de desmantellament d'elements, maquinària o utillatge allà on existeixi amiant o materials que el contenguin.

c) Treballs i operacions destinades a la retirada d'amiant, o de materials que el contenen, d'equips, unitats (tal com vaixells, vehicles, trens), intal·lacions, estructures o edificis.

d) Treballs de manteniment i reparació dels materials amb amiant existents en equips, unitats (tals com vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.

e) Treballs de manteniment i reparació que impliquin risc de despreniment de fibres d'amiant per l'existència i proximitat de materials d'amiant.

f) Transport, tractament i destrucció de residus que contenguin amiant.

g) Abocadors per residus d'amiant.

h) Totes aquelles altres activitats o operacions en les que es manipulen materials que contenguin amiant, sempre que existeixi risc d'alliberació de fibres d'amiant a l'ambient de treball.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant

Requisits

Empreses inscrites en el RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant)

Documentació a presentar

- Sol·licitud d'aprovació del pla de treball.

-Dues còpies del pla de treball per a feines amb exposició a amiant que haurà d'especificar:

a) Descripció del treball a realitzar amb especificació del tipus d'activitat que correspongui: demolició, retirada, manteniment o reparació, treballs amb residus, etc.

b) Tipus de material a intervenir indicant si és friable (amiant projectat, calorifugats, panells aïllant, etc.) o no friable (fibrociment, amiant-vinil, etc.), i en el seu cas la forma de presentació del mateix a l'obra, indicant les quantitats que es manipularan d'amiant o de materials que el contenen.

c) Ubicació del lloc en el què s'efectuaran els treballs.

d) Data d'inici i durada prevista del treball.

e) Relació nominal dels treballadors implicats directament en el treball o en contacte amb el material que conté amiant, així com categories professionals, oficis, formació i experiència dels treballadors en els treballs especificats.

f) Procediments que s'aplicaran i les particularitats que es requereixin per a l'adequació dels procediments al treball concret a realitzar.

g) Les mesures preventives contemplades per limitar la generació i dispersió de fibres d'amiant a l'ambient i les mesures adoptades per limitar l'exposició dels treballadors a l'amiant.

h) Els equips utilitzats per a la protecció dels treballadors, especificant les característiques i el número de les unitats de descontaminació i el tipus i forma d'utilització dels equips de protecció individual.

i) Mesures adoptades per evitar l'exposició d'altres persones que es trobin en el lloc allà on s'efectua el treball i en la seva proximitat.

j) Les mesures destinades a informar als treballadors sobre els riscos als què estan exposats i les precaucions que s'hagin de prendre.

k) Les mesures per a l'eliminació dels residus d'acord amb la legislació vigent indicant l'empresa gestora i l'abocador.

l) Recursos preventius de l'empresa indicant, en cas de què aquests siguin aliens, les activitats concertades.

m) Procediment establert per a l'avaluació i control de l'ambient de treball d'acord amb el previst en el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant.

n) Annexos:

i. Certificats de formació dels treballadors.

ii. Justificants de la informació transmesa als treballadors.

iii. Certificats d'aptitud mèdica dels treballadors.

iv. Nomenament del recurs preventiu.

v. Fitxes tècniques dels equips utilitzats: EPIs, instal·lacions sanitàries, aspirador HEPA, components UMDT, humectants, equips i eines de treball, mitjans auxiliars, etc.

Models:

Termini màxim

Durant tot l'any

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176973

Observacions

Quan es tracti d'operacions de curta durada amb presentació irregular o no programables, especialment en els casos de manteniment i reparació, l'empresari podrà substituir la presentació d'un pla per cada treball per un pla únic, de caràcter generalment referit al conjunt d'aquestes activitats en el que s'incloguin les consideracions que s'han de tenir en compte en el desenvolupament de les mateixes.