Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamacions en matèria d'energia elèctrica i de gas

Tramitar les reclamacions en relació als contractes de subministrament elèctric i de gas a tarifa, accés a les xarxes o amb les facturacions derivades dels mateixos així com l'incompliment de la qualitat de servei individual.

Queden excloses les discrepàncies relatives a aspectes no regulats (indemnitzacions per danys i perjudicis, condicions contractuals, reclamacions cap a les companyies comercialitzadores referent a contractació, serveis de manteniment,...), que han de plantejar-se davant la jurisdicció ordinària o davant la Direcció General competent en matèria de consum en cas que es tracti de consumidors finals.

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques titulars d'un contracte d'energia elèctrica i/o de gas.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En aquells casos en que una vegada rebuda la reclamació es determini que no es tracta d'un assumpte de la competència d'aquesta Direcció General, es remetrà a l'òrgan competent o s'inadmetrà, si n'és el cas, informant al reclamant.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Reclamacions d'energia elèctrica i de gas.

Requisits

Haver tramitat prèviament la reclamació en matèria de subministrament elèctric i de gas amb la companyia comercialitzadora .

Documentació a presentar

- Sol·licitud emplenada detallant els fets que motiven la reclamació.

- Acreditació de la representació, si escau.

- Còpia de la documentació justificativa corresponent (contracte de subministrament i/o d'accés a la xarxa, certificat d'instal·lació, factures completes, comunicacions entre empresa i usuari,...).

Models:

Termini màxim

No hi ha.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784962

(bcomas@energia.caib.es)