Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció en el registre de productors de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum tipus 2

Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la posada en servei i la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

Còpia del contracte tècnic d'accés

Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c)

Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d)

Persones destinatàries

Titulars d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum tipus 2.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Inscripció en el registre de productors

Requisits

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

Còpia del contracte tècnic d'accés

Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c)

Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d)

Documentació a presentar

Sol·licitud

Còpia del contracte tècnic d'accés

Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c)

Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d)

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308