Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut)

La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears.

Persones destinatàries

Tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social

Termini per a resoldre i notificar

4 anys

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Alta en el servei de Notificacions electronicas per al procediment de facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social

Requisits

1. Verificar la configuració del seu ordinador

2. Obtenir un certificat digital o DNIe

3. Crear el seu DHE

4. Subscriure-se al procediment

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No hia ha.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa

(sscc.facturacion@ibsalut.es)