Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut)

Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.

Codi SIA

1150250

Persones destinatàries

Totes les persones que resideixin en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que, sense tenir la condició de assegurades ni beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, compleixin els requisits que preveu l'article 3 del Reial Decret 576/2013, de 26 de juliol.

Termini per a resoldre i notificar

30 dies comptats des del següent a aquell en què es rebi la sol·licitud.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

El Servei o secció responsable és: Servei de Facturació (IB-SALUT)

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària.

Requisits

a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) No tenir accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja sigui per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en aquesta matèria hagin estat subscrits per Espanya amb altres països.

Documentació a presentar

1.Còpia del document d'identificació (NIF, NIE, passaport)

2.Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (model /06)

3.Empadronament actual en algun municipi de les Illes Balears.

4.Si la data de l'empadronament actual en un municipi de les Illes Balears és inferior a un any, cal aportar la documentació relativa a l'acreditació de la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de presentació d'aquesta sol·licitud de subscripció.

Models:

Termini màxim

No hi ha.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Comptabilitat i Anàlisi

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.facturacion@ibsalut.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Subdirecció de Comptabilitat i Anàlisi

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional