Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària

Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.

Persones destinatàries

Totes les persones que resideixin en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que, sense tenir la condició de assegurades ni beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, compleixin els requisits que preveu l'article 3 del Reial Decret 576/2013, de 26 de juliol.

Termini per a resoldre i notificar

30 dies comptats des del següent a aquell en què es rebi la sol·licitud.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El Servei o secció responsable és: Servei de Facturació (IB-SALUT)

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària.

Requisits

a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) No tenir accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja sigui per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en aquesta matèria hagin estat subscrits per Espanya amb altres països.

Documentació a presentar

1.Còpia del document d'identificació (NIF, NIE, passaport)

2.Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (model /06)

3.Empadronament actual en algun municipi de les Illes Balears.

4.Si la data de l'empadronament actual en un municipi de les Illes Balears és inferior a un any, cal aportar la documentació relativa a l'acreditació de la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de presentació d'aquesta sol·licitud de subscripció.

Models:

Termini màxim

No hi ha.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa

(sscc.facturacion@ibsalut.es)