Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment sancionador en matèria de Comerç

Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de Comerç

Les fases del procediment són les següents:

1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció.

2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció.

3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció.

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos (procediment simplificat) – 1 any (procediment ordinari)

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- Resolució de la Directora general, se podrà interposar Recurs d'alçada, no posa fi a la vía administrativa.

- Resolució del Conseller, se podrà interposar Recurs de reposició, posa fi a la vía administrativa.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Presentar al·legacions i recursos en les distintes fases del procediment

Requisits

Ser part interessada al procediment

Documentació a presentar

Model de sol·licitud d'aplicació de la/les reducció/reduccions prevista/es a l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Models:

Termini màxim

15 dies hàbils

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comerç

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971786826

(cbennasser@dgce.caib.es)