Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, 2018-2020

Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic

Persones destinatàries

Propietaris de vaixells pesquers que a la data de termini de sol·licituds compleixin els requisits següents:

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia del NIF, en cas de persones jurídiques.

b) Document que acrediti la representació amb què se signa la sol·licitud.

c) Memòria descriptiva del projecte.

d) Avantprojecte, projecte tècnic, pressupostos o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda.

e) Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex III que figura al web del FOGAIBA.

f) En cas de substitució o modernització de motors principals o auxiliars: Certificació oficial de la reducció de la potència exigida per a cada segment.

g) Per als vaixells que no hagin de presentar certificat de la potència del motor, l'ajuda es concedirà només per substituir o modernitzar els motors principal o auxiliar respecte dels quals s'hagi verificat la coherència de la potència del motor.

Models:

Termini màxim

1a convocatòria 13/04/2018 2a convocatòria de 14/04/2018 a 30/09/2018 3a convocatòria de 1/10/2018 a 31/03/2019 4a convocatòria de 1/04/2019 a 30/09/2019 5a convocatòria de 1/10/2019 a 31/03/2020 6a convocatòria de 1/04/2020 a 30/09/2020

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176884