Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Exercici del Protectorat sobre les fundacions educatives

Revisar la documentació i els actes de les fundacions en els supòsits prevists a l'ordenament jurídic

Persones destinatàries

Fundacions de caire educatiu

Termini per a resoldre i notificar

Tres o sis mesos, en funció de la documentació presentada

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Es pot trobar informació sobre tots els tràmits amb els models corresponents a la pàgina web

següent:

http://www.caib.es/sites/fundacions/ca/introduccio-6674/?campa=yes

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els que estableix la normativa en cada procediment.

Documentació a presentar

Escrit de sol·licitud i documentació adjunta segons el procediment.

Models:

Termini màxim

Depèn de cada procediment.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

- Servei d'Organització i Gestió Administrativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament del Servei Jurídic

Tel.: 971177757 - Fax: 971176807

(martinez@sgtedu.caib.es)

Observacions

Es pot trobar informació sobre tots els tràmits amb els models corresponents a la pàgina web següent:

http://www.caib.es/sites/fundacions/ca/introduccio-6674/?campa=yes