Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Exercici del Protectorat sobre les fundacions educatives

Revisar la documentació i els actes de les fundacions en els supòsits prevists a l'ordenament jurídic.

Codi SIA

687846

Persones destinatàries

Fundacions de caire educatiu

Termini per a resoldre i notificar

Tres o sis mesos, en funció de la documentació presentada

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Es pot trobar informació sobre tots els tràmits amb els models corresponents a la pàgina web

següent:

http://www.caib.es/sites/fundacions/ca/introduccio-6674/?campa=yes

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els que estableix la normativa en cada procediment.

Documentació a presentar

Escrit de sol·licitud i documentació adjunta segons el procediment.

Models:

Termini màxim

Depèn de cada procediment.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Organització i Gestió Administrativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament del Servei Jurídic

Tel.: 971177757 - Fax: 971176807

(martinez@sgtedu.caib.es)

Observacions

Es pot trobar informació sobre tots els tràmits amb els models corresponents a la pàgina web següent:

http://www.caib.es/sites/fundacions/ca/introduccio-6674/?campa=yes