Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificat de circumstàncies especials per sol·licitar el Bo Social elèctric

La normativa preveu que si concorren circumstàncies especials en la persona titular del contracte o en algun dels integrants de la unitat familiar (una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme), els multiplicadors de renda respecte de l'índex IPREM s'han d'incrementar en 0,5.

Codi SIA

687669

Persones destinatàries

La persona titular del contracte o algun dels integrants de la unitat familiar ha de concórrer amb una d'aquestes circumstàncies: una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme

Termini per a resoldre i notificar

Sense termini

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Serveis Socials

Tràmits

X

Sol·licitud certificat circumstàncies especials

Requisits

La persona titular del contracte o algun dels integrants de la unitat familiar ha de concórrer amb una d'aquestes circumstàncies: una discapacitat reconeguda, una situació de violència de gènere o la condició de víctima de terrorisme

Documentació a presentar

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR

Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar els documents següents:

A)En els casos que el/la sol·licitant actuï mitjançant representant legal o guardador/a de fet, cal presentar, a més, la documentació següent:

Acreditació de la representació legal mitjançant una fotocòpia compulsada de la sentència que declari o, si escau, el model de declaració de guardador/a de fet;

en els casos de menors, una fotocòpia del llibre de família i del DNI, el NIE o el passaport del/la progenitor/a (pare o mare) que actuï com a representant.

Fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport del representant legal o de guardador/a de fet.

B)Si la persona no autoritza la obtenció del documents o dades necessàries per a la tramitació d'aquest certificat que pugui ser consultats a través de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a l'efecte haurà d'aportar la documentació següent:

a) En cas que el sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % s'aportarà certificat o resolució, expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials (IMSERSO) o per l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes, amb el grau de discapacitat reconegut.

b) En cas que el sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de violència de gènere, s'aportarà un dels documents següents:

Sentència definitiva i ferma que condemni a la persona agressora.

Resolució judicial per la qual se conclou el procediment penal i de la qual es dedueixi que la persona sol·licitant ha estat víctima de violència de gènere.

Ordre de protecció vigent, o Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de que la persona sol·licitant és víctima de violència de gènere fins a tant no es dicti l'ordre de protecció.

Resolució judicial que hagués acordat mesures cautelars penals, sempre que estiguin en vigor.

Certificació o informe dels serveis socials de l'Administració Pública autonòmica o local.

També quedarà acreditada la condició de víctima de violència de gènere mitjançant certificat emès per una institució pública competent en el qual consti que la persona interessada està sent atesa dins d'un programa d'atenció a les víctimes, subvencionat per una Administració Pública concreta.

c) En cas que el sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme, s'aportarà resolució emesa conforme a la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme pel Ministeri de l'Interior.

Models:

Termini màxim

Sense termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Serveis Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar