Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per fomentar l'activitat econòmica de les empreses (Incentius Regionals)

Són incentius regionals els ajuts financers per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades.

Ajudes a fons perdut, concedides per l'Estat, per inversions que impliquin la creació d'un nou establiment, l'ampliació d'un d'existent o el llançament d'una activitat que comporti un canvi fonamental en el producte o el procés de producció d'aquest.

Codi SIA

288330

Persones destinatàries

Persones jurídiques espanyoles o que tinguin la seva residència en territori espanyol.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos computats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre del Ministeri d'Hisenda.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La competència en la gestió i resolució és del Ministeri d'Hisenda. La tramitació de les sol·licituds d'ajudes, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al Centre Balears Europa per delegació de la Direcció General de Fons Europeus.

Òrgan competent per a resoldre

Centre Balears Europa (CBE)

Tràmits

X

Presentació de la Instància de Sol·licitud (Annex I) i aportació de la documentació requerida

Requisits

1. No haver iniciat la inversió abans d'haver presentat la sol·licitud de subvenció.

2. Ser viables tècnicament, econòmicament i financerament.

3. Autofinançar-se, almenys un 25 % de la seva inversió aprovada i comptar amb un nivell mínim de fons propis.

4. L'ajut ha de tenir un efecte incentivador.

5. La inversió subvencionable ha de ser igual o superior a 900.000 euros (sense IVA).

Documentació a presentar

La documentació ha de dirigir-se al:

Centre Balears Europa

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

c/Palau Reial nº 17- 07001- Palma.

Més informació www.cbe.es

Models:

Termini màxim

Convocatòria oberta fins el 31 de desembre de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Centre Balears Europa (CBE)

Contacte

Servei o Secció responsable

Centre Balears Europa (CBE)

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177296 - Fax: 971176339

(incentiusregionals@cbe.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Centre Balears Europa (CBE)
Finalitat gestió del procediment d'ajudes per fomentar l'activitat econòmica de les empreses (incentius), en base al que estableix la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció de desequilibris econòmics interterritorials i el Reial decret 899/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels incentius regionals, de desenvolupament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, i l'Ordre EHA/2874/2009, de 15 d'octubre, pel qual s'aproven normes complementàries per a la tramitació i gestió dels incentius regionals prevists en la Llei 50/1985, de 27 de desembre i que per obligació legal s'han de facilitar al responsable del tractament (art. 6.1, lletra f del RGPD).
Legitimació Protegir interessos vitals de l'interessat o d'altra persona física
Destinatari se cediran a la Subdirecció General d'Incentius Regionals del Ministeri d'Hisenda, als efectes de complir amb allò que preveu l'Ordre EHA/2874/2009, de 15 d'octubre, pel qual s'aproven normes complementàries per a la tramitació i gestió dels incentius regionals prevists en la Llei 50/1985, de 27 de desembre.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar