Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'ajuts de finalitat regional a les Illes Balears

Són incentius regionals els ajuts financers que concedeix l'Estat per fomentar l'activitat empresarial i orientar-ne la localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions.

La UE cofinança una gran part dels ajuts concedits per a incentius regionals amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'objectiu és estimular la creació de noves empreses a regions més desfavorides.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries les empreses que, a la zona de promoció econòmica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, facin inversions que impliquin la creació d'un nou establiment, l'ampliació d'un d'existent o el llançament d'una activitat que comporti un canvi fonamental en el producte o el procés de producció d'aquest.

Termini per a resoldre i notificar

Article 26 RD. 899/2007, de 6 de juliol, per el que s'aprova el Reglament dels incentius regionals, de desenvolupament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El termini de vigència de la zona de promoció econòmica de les Illes Balears, a l'efecte de presentar les ajudes, finalitza el 31 de desembre de 2020. No obstant això, aquesta data, determinada pel Reial decret 318/2015, de 24 d'abril, pot ser modificada d'acord amb els termes indicats en l'article 5.2 del Decret.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Fons Europeus

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de documentació

Requisits

1. Ser viables tècnicament, econòmicament i financerament.

2. Autofinançar, almenys un 25 % de la seva inversió aprovada i comptar amb un nivell mínim de fons propis.

3. La inversió només es pot iniciar després de la presentació de la sol·licitud d'incentius regionals.

4. L'ajut ha de tenir un efecte incentivador, consistent que la persona que el sol·liciti i que emprengui el projecte no ho hauria pogut fer sense l'ajut o només l'hauria emprès d'una manera limitada o diferent o en un altre lloc.

5. La inversió subvencionable ha de ser igual o superior a 900.000 euros (no es considera inversió subvencionable l'import corresponent a l'IVA o a qualsevol altre tribut.

Documentació a presentar

http://www.cbe.es/v2_pagina.php?id=69

Models:

Termini màxim

El termini de vigència de la zona de promoció econòmica de les Illes Balears, a l'efecte de presentar els ajuts, finalitza el 31 de desembre de 2020. No obstant això, aquesta data, determinada pel Real decret 318/2015, de 24 d'abril, pot ser modificada d'acord amb els termes indicats en l'article 5.2 del Decret.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Centre Balears Europa (CBE)

Contacte

Servei o Secció responsable

Centre Balears Europa (CBE)

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177296 - Fax: 971176339

(areinoso@cbe.caib.es)

Observacions

Per tràmits relacionats amb els expedients aprovats, podeu consultar els procediments al següent enllanç:

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/ir/p/Paginas/inicio.aspx