Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2018)

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes destinades a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Les ajudes consisteixen en dos programes de subvenció destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són actuacions susceptibles de subvenció les inversions per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres de treball en els quals es faci la inversió han d'estar situats en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Són subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2017 a l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 29 de juny de 2018 fins al dia 30 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Persones destinatàries

Les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A, corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears.

Queden expressament excloses com a beneficiàries:

 Les societats públiques i entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en què la participació d'aquests ens sigui majoritària.

 Les empreses que tinguin entre les seves activitats el lloguer i la venda de productes indicats a les actuacions subvencionables.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de quatre mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Les resolucions del conseller de Treball, Comerç i Indústria que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada exhaureixen la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Tràmits

X

FASE I: Presentació de sol·licitud d'ajut

Requisits

Les entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits previs següents:

 Els centres de treball on es faci la inversió s'ubiqui en les Illes Balears.

 Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la proposta de resolució.

 No concórrer cap de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 Complir les exigències imposades per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que sigui aplicable.

 Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableix la resolució.

 Només es podrà concedir una subvenció per beneficiari. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior, en cas de no fer-ho només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada.

 Disposar d'un informe de l'estat de digitalització de l'empresa amb l'eina HADA (Eina d'auto diagnòstic avançat de l'avaluació de la maduresa digital), a través del següent enllaç: http://hada.industriaconectada40.gob.es.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes, computable a partir del desè dia comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569

Observacions

Les sol·licituds s’han de presentar en el registre general de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en dret, d’acord amb l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas de presentar la sol·licitud en un lloc en el qual no quedi registrada l’hora d’entrada, s’ha de trametre a l’adreça electrònica indicada en la web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria el justificant de presentació de la sol·licitud i un resum de la documentació que s’adjunta. L’hora que figuri en l’enviament serà la que es tindrà en compte per determinar l’ordre d’entrada de les sol·licituds.

X

FASE II: Sol·licitud de pagament de l'ajut

Requisits

Les inversions objecte de l'ajut s'ha d'efectuar, facturar i pagar en el període comprés entre l'11 de novembre de 2017 a l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho.

No es considera subvencionable les factures emeses o els pagaments fets amb anterioritat a l'11 de novembre de 2017 ni posteriors a l'1 d'octubre de 2018.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Una vegada dictada la Resolució motivada definitiva d'atorgament de la subvenció, emesa pel conseller de Treball, Comerç i Industria, s'ha de justificar de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada. El termini finalitza l'1 d'octubre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569