Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2019)

Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

Persones destinatàries

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. També son beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial.

Queden excloses les societats públiques i entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en què la participació d'aquests ens sigui majoritària.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Les resolucions del conseller de Treball, Comerç i Indústria que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada exhaureixen la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Tràmits

X

FASE I: Presentació de sol·licitud d'ajut

Requisits

Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant haurà d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

c) Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones i entitats el centre de treball de les quals estigui situat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) No podran obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que concorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

e) El beneficiari ha de complir les exigències imposades per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que sigui aplicable.

f) El beneficiari, per a l'obtenció de les ajudes, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableixen l'apartat setè i onzè d'aquesta resolució.

g) Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior, en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

h) En el cas de que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física ha d'estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

Documentació a presentar

1. Documentació genèrica:

1.1. Original de sol·licitud de subvenció, segons el model de l'annex 1 d'aquesta Resolució, degudament emplenat i signat correctament, en el qual figura un resum econòmic de l'actuació prevista, d'acord amb l'apartat segon d'aquesta resolució, i els seus pressupostos corresponents.

1.2. En el cas de persones jurídiques: Còpia del document constitutiu de l'entitat (p.e. escritura de constitució) degudament inscrita en el registre corresponent, en cas que sigui obligatori, amb les modificacions necessàries, si escau, per a l'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, així com poder suficient a favor del signatari, en cas que aquest no figuri acreditat en l'escriptura, o certificat actualitzat del registre corresponent.

1.3. Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajudes implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

1.4. Pel que fa a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud de les ajudes implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

1.5. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, que estarà inclosa en la sol·licitud.

1.6. Declaració de no trobar-se en cap de les circumstàncies de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, que estarà inclosa en la sol·licitud.

1.7. Declaració relativa a les ajudes de minimis, que estarà inclosa en la sol·licitud.

2. Documentació tècnica: Memòria tècnica, en la qual s'especifiquin aspectes com l'activitat industrial que es desenvolupa, el centre de treball on es du a terme la digitalització del sistema productiu, totes les ajudes que hagi sol·licitat o obtingut per a la mateixa inversió, l'abast, les característiques i la repercussió de la inversió a realitzar, i les despeses o inversions previstes amb l'IVA desglossat amb els pressuposts o proformes corresponents, d'acord amb l'apartat segon, punt 4.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

Aquest termini d'un mes començarà el desè dia natural comptador des de l'endemà a la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569

Observacions

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica d’acord amb els procediments establerts en la Llei 39/2015, en la web industria.caib.es. El model de sol•licitud que s’ha de presentar és el que figura en l’annex 1 d’aquesta convocatòria i que es troben a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, situada a la plaça de Son Castelló, 1 (07009 Palma); en qualsevol de les oficines públiques de la UDIT; així com també a la web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (industria.caib.es).

Les sol·licituds s’han de dirigir a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, com també per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria.

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Les sol•licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica d’acord amb els procediments establerts en la Llei 39/2015.

Si algun dels subjectes a que fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015 presenta la seva sol•licitud presencialment, serà requerit perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s’hagi duit a terme l’esmena.

X

FASE II: Sol·licitud de pagament de l'ajut

Requisits

Les inversions objecte de les ajudes s'han d'executar i pagar en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos).

Les sol·licituds de pagament es poden presentar de forma telemàtica d'acord amb els procediments establerts en la Llei 39/2015, en la web industria.caib.es. El model de sol·licitud que s'ha de presentar és el que figura en l'annex 2 d'aquesta convocatòria i que es troba a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, situada a la plaça de Son Castelló, 1 (07009 Palma); en qualsevol de les oficines públiques de la UDIT; així com també a la web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (industria.caib.es).

Documentació a presentar

4.1. Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què es descrigui de manera detallada el projecte i els resultats que s'han obtingut; referències i dades tècniques de les instal·lacions, i document fotogràfic de les actuacions realitzades i, si s'escau, de les plaques de característiques dels actius adquirits. En cas d'inversions corresponents al programa I s'haurà d'adjuntar la còpia del projecte en format digital.

4.2. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats, que ha de contenir:

4.2.1. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions produïdes.

4.2.2. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import, procedència i objecte.

4.3. Còpia de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les despeses i especifiquin clarament la inversió corresponent a l'objecte de la subvenció.

4.4. Còpia del document acreditatiu que justifiqui el pagament de les factures objecte de la subvenció. S'ha d'acreditar d'alguna de les maneres següents:

4.4.1. Còpia de l'extracte bancari del beneficiari, justificatiu del pagament, en el qual figuri la data de la transferència, l'import transferit, la identificació del concepte de transferència a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

4.4.2. Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyada del corresponent extracte bancari del beneficiari de l'ajuda en el qual aparegui el càrrec d'aquest xec o pagaré.

No obstant això, per a les factures inferiors a 500 euros (IVA exclòs), és justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor.

No s'admeten factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA exclòs).

No s'admeten, en cap cas, com a justificants de la inversió els tiquets de caixa.

Models:

Termini màxim

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza l'1 d'octubre de 2019, o en la data que estableixi la Resolució de concessió, si és posterior.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569