Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut)

Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Ciutadans

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Escrit de Reclamació

Requisits

Que no hagi prescrit el dret a reclamar (art. 67.1 de la LPACAP).

Documentació a presentar

Nom i llinatges, mitjà electrònic o domicili per notificacions, breu resum dels fets, data de les lesions, centres implicats i relació de causalitat entre les lesions i el funcionament dels centres implicats, quantia de la

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Es pot presentar la reclamación mentre no hagi transcorregut un any des del fet, en casos de dany físic o psíquic el termini començarà a computar-se des de la curació o seqüeles.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Secretaria General

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Responsabilitat Patrimonial

C/ de la Reina Esclarmunda, 9.

(sscc.urp@ibsalut.es)