Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamació d'alta mèdica, baixa o modificació del procés d'incapacitat temporal (IBSALUT)

Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Metge del Servei Públic de Salut.

Impugnació a la negativa d'emissió de baixa mèdica d'un procés d'incapacitat temporal per part d'un metge d'Atenció Primària o Inspector Metge del Servei Públic de Salut.

Impugnació a la modificació del procés d'incapacitat temporal, per anul·lació, acumulació o altres.

Codi SIA

282404

Persones destinatàries

Usuaris que han rebut un alta després d'un procés d'IT, la durada del qual no supera els 365 dies, que han rebut negativa de baixa mèdica o la modificació del procés d'incapacitat temporal

Termini per a resoldre i notificar

7 dies hàbils per les impugnacions d'altes

45 dies hàbils per la resta d'impugnacions.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Reclamació prèvia a la via jurisdiccional social.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de l'IB-Salut

Tràmits

X

Presentació de reclamació

Requisits

Presentació sol·licitud declarant la voluntat d'impugnar l'alta mèdica rebuda després d'un procés d'IT no superior a 365 dies, la voluntat d'impugnar la negativa d'emissió de baixa mèdica d'un procés o la seva modificació, en què quedi constància dels motius d'aquesta reclamació.

Documentació a presentar

Informes mèdics que avalin la situació d'incapacitat temporal i no hagin estat valorats pel Metge Inspector.

Una altra documentació justificativa dels fets.

Models:

Termini màxim

11 dies hàbils des del dia següent a l'alta mèdica, o de 30 dies hàbils des de la notificació dels altres supòsits.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Inspecció Mèdica

C/ Son Campos, 5. Tel.: 971462101

(inspeccion.secretaria@ssib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Inspecció Mèdica

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar