Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamació alta mèdica (IbSalut)

Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut.

Persones destinatàries

Usuaris que han rebut un alta després d'un procés de IT, la durada del qual no supera els 365 dies.

Termini per a resoldre i notificar

7 dies hàbils

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Reclamació prèvia a la via jurisdiccional social.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Tràmits

X

Presentació reclamació

Requisits

Presentació sol·licitud signada declarant la voluntat d'impugnar l'alta mèdica rebuda després d'un porcés de IT no superior a 365 dies, en la qual quedi constància dels motius d'aquesta reclamació.

Documentació a presentar

Informes mèdics que avalin la situació d'incapacitat temporal i no hagin estat valorats pel Metge Inspector.

Qualsevol un altre mitjà que permeti demostrar que no està capacitat per desenvolupar el seu treball habitual.

Models:

Termini màxim

11 dies hàbils des de l'endemà a l'alta mèdica.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175600 - Fax: 971724660

(inspeccion.secretaria@ssib.es)