Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis

Sufragar, en part, les despeses de matrícula o llibres en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc.

Codi SIA

215973

Persones destinatàries

Pesonal docent no universitari que treballa al servei de la comunitat autònoma

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Presentació de la sol.licitud

Requisits

a) Haver formalitzat, el funcionari o treballador docent o un fill seu major de devuit anys i menor de vint-i-cinc, la matrícula per al curs corresponent en un centre docent radicat en el territori de l'Estat espanyol.

b) No percebre cap ajuda d'un altre ens o organisme per a aquesta finalitat, tret que la quantitat percebuda sigui inferior a l'establerta. En aquest cas, l'ajuda percebuda es pot complementar fins a la quantitat límit reservada a la cobertura d'aquest tipus de contingència.

c) No haver percebut ajuda per al mateix curs l'any anterior. La repetició de curs o assignatura no dóna dret a cap nova ajuda. En aquest sentit, no es pot sol·licitar ajuda de matrícula per les assignatures ja cursades, i no aprovades, anteriorment.

d) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en què el funcionari o treballador docent o un fill seu major de devuit anys i menor de vinti-cinc hagi formalitzat la matrícula, s'ha d'abonar després que se n'hagin aportat les factures corresponents que acreditin, en cada cas, l'adquisició i el preu pagat pels llibres. En cap cas la compensació no pot superar l'import real abonat pel sol·licitant.

Documentació a presentar

.Fotocòpia dels fulls de matrícula amb la relació d'assignatures i fotocòpia del justificant de pagament de la matrícula.

· Fotocòpia de les factures dels llibres, amb els títols complets dels llibres, els quals han d'estar relacionats amb els estudis objecte d'ajuda.

A més, en el cas d'ajut per estudis dels fills:

·Fotocòpia del DNI del fill/a.

· Fotocòpies dels fulls corresponents del llibre de família (progenitors i fill/a) o fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil.

· Acreditació documental que els fills no tenen ingressos propis (informe de vida laboral de la Seguretat Social referit als períodes de cotització dels fills per als quals sol·licita l'ajut) i, en cas de tenir-ne, s'ha d'aportar el

certificat d'ingressos i retencions de l'exercici corresponent.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de sol.licituds finalitza dia 30 d'abril de l'exercici immediatament posterior al de l´inici de cada curs escolar. Quan les ajudes se sol.licitin per raó d'estudis cursats per fills, els fills han de ser majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc quan finalitzi el termini de presentació de sol.licituds.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Primària

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177862 - Fax: 971176867

(fonssocial@dgpdocen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Personal Docent

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional