Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental.

L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar les persones interessades en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, les persones interessades han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors.

Per obtenir més informació clicau aquí.

Codi SIA

235160

Persones destinatàries

Qualsevol persona, física o jurídica, amb domicili en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tengui capacitat d'actuar i vulgui contractar amb l'Administració

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Tràmits

X

Inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

Requisits

És un tràmit electrònic. Us heu d'adreçar a la pàgina web següent per fer el tràmit: http://registrodelicitadores.gob.es/

Documentació a presentar

Termini màxim

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971177080 - Fax: 971176371

(juntaconsultiva@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Finalitat Tramitació del procediment per part de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i el Decret 36/2017, de 21 de juliol, de modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener.
Legitimació Execució d'un contracte
Destinatari Se cediran les dades personals, si escau, al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar