Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 

Informació general

AVÍS: Properament es durà a terme la integració del Registre de contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic. Comunicació informativa

Què es el Registre de Contractistes?

La inscripció en el Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears acredita les condicions d'aptitud de l'empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, davant tots els òrgans de contractació del sector públic de la Comunitat Autònoma, inclosos els ens locals i la resta d'ens, organismes o entitats del sector públic instrumental. 

L'objectiu del Registre és facilitar la concurrència i simplificar la documentació que han de presentar els interessats en els procediments de contractació pública, mitjançant l'emissió d'una certificació acreditativa de la inscripció en el Registre. En cada licitació, els interessats han d'aportar, juntament amb la certificació, una declaració responsable que les dades inscrites en el Registre són vigents i no han sofert modificacions posteriors.

Quin període de validesa tenen les inscripcions?  

La inscripció en el Registre de Contractistes té una vigència de dos anys, a l'acabament dels quals se'n podrà instar la renovació. No obstant això, si els documents depositats en el Registre tenen un termini de vigència inferior (per exemple, les certificacions de la Seguretat Social), es farà constar en la certificació d'inscripció, sense perjudici que la persona interessada aporti al Registre un nou document vigent i s'ampliï la inscripció.

Qui s'hi pot inscriure?

Qualsevol persona, física o jurídica, de nacionalitat espanyola o estrangera, que tengui capacitat d'actuar i vulgui contractar amb l'Administració.

Com s'ha de fer la inscripció?

S'ha de presentar una sol·licitud d'inscripció a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i adjuntar-hi els documents que acreditin la identitat, la personalitat i la capacitat d'actuar del sol·licitant.

Quins documents s'han de depositar en el registre?

Per dur a terme la inscripció, s'han de presentar els documents següents:

 • Escriptures de constitució de societats, d'adaptació d'estatuts, de modificació, etc.
 • DNI o NIF, passaport o documents d'identitat del sol·licitant i dels representants.
 • Escriptures d'apoderament (declarades vàlides per la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).
 • Declaració responsable de no estar sotmès a prohibició de contractar (model).
 • Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (als efectes del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
 • Altes fiscals i el darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o declaració d'exempció, si s'escau (model).

A més, es poden presentar els documents següents:

 • Certificats de classificació.
 • Autoritzacions o habilitacions professionals necessàries per actuar en el sector d'activitat corresponent (permisos, etc.).
 • En cas de persones físiques: títols, diplomes o acreditacions professionals.

Tots els documents que es presentin han de ser originals o còpies acarades per la Junta Consultiva o davant notari o autoritat administrativa o judicial.

Normativa reguladora

La regulació del Registre de Contractistes es troba en: 

 • Els articles 83, 326 a 332 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.   
 • Els articles 15 a 23 del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener.
 • L’Ordre de 19 de desembre de 1997 per la qual es desenvolupa la regulació dels Registres de Contractes i de Contractistes.       
Català - Castellano