Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Models de documents

A continuació trobareu els models de documents més freqüents que es poden presentar per a qualsevol licitació:

  • Document Europeu Únic de Contractació (en català) PDF pdf
  • Document Europeu Únic de Contractació (en castellà) PDF pdf
  • Declaració responsable per contractar amb administracions públiques    Editor de Text word    PDF pdf
  •  Declaració responsable per contractar amb entitats que no tenen la consideració d'administració pública    Editor de Text word    PDF pdf
  •  Model d'aval     Editor de Text word    PDF pdf
  •  Model de certificat d'assegurança de caució     Editor de Text word    PDF pdf
  •  Autorització d'ús de mitjans electrònics per efectuar notificacions     Editor de Text word    PDF pdf
  • Model d'autorització per obtenir telemàticament les dades d'identitat personal i les relatives al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social      Editor de Text word    PDF pdf

  • Model d'autorització per obtenir telemàticament les dades d'identitat personal i les relatives al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social      Editor de Text word    PDF pdf