Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Justificació  del  manteniment  de  la  solvència  tècnica  i  professional de les empreses


Introducció

L’article 4 del Decret 44/2012, de 25 de maig, pel qual es regula el procediment per acreditar la solvència tècnica i professional a l’efecte de mantenir la classificació empresarial, estableix que les persones i les entitats classificades han de presentar, cada tres anys, una declaració responsable, segons el model que, a aquest efecte, aprovi la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears.

La declaració responsable l’ha de signar el representant de l’empresa o entitat, l’empresari individual o el professional, i s’ha de trametre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Aquesta declaració responsable s’ha de tramitar cada tres anys a partir de la data de l’atorgament o la revisió de la classificació empresarial.

Models de declaració i documentació que s'hi han d'adjuntar

Els models de declaració responsable, un per a obres i un altre per a serveis, i els annexos que s’hi han d’adjuntar, com també la determinació del moment en què s’han de presentar i la manera de comprovar la classificació vigent en cada moment, els va aprovar la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa mitjançant l'Acord 1/2012, de 27 de juliol.

En concret, els annexos que s’hi han d’adjuntar són els següents:

1. Annex declaració de mitjans personals.

2. Annex declaració de mitjans materials.

3. Annex declaració d’experiència.

4. Informació addicional (patrimoni net).

Instruccions per presentar la declaració responsable IMPORTANT!

Per presentar aquesta declaració cal descarregar-se i instal·lar-se el programa que figura a l’enllaç següent: CLAEMP (DST)

Aquest programa té el mateix format que el programa de sol·licitud de classificació.

Abans que transcorri el termini de tres anys des de l’atorgament o la revisió de la classificació empresarial, la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa enviarà a les persones i les entitats classificades una notificació de l’obligació de presentar la declaració responsable.

Aquesta notificació es complementarà amb l’enviament d’un fitxer comprimit al correu electrònic de l’empresa. El fitxer estarà protegit amb una paraula de pas (password), la qual figurarà a la notificació. Aquest fitxer contindrà les dades dels mitjans personals, materials i de l’experiència que figuren en l’expedient original i permetrà emplenar la declaració responsable i els annexos de la declaració.

Una vegada descomprimit el fitxer esmentat, cal utilitzar l’opció "importar fitxers" del programa ja instal·lat.

Un cop importat el fitxer s’han d’emplenar els camps amb les dades dels mitjans personals, materials i d’experiència, corresponents al període dels tres anys objecte de la declaració responsable. A continuació, s’ha d’imprimir el document de la declaració responsable i els llistats annexos, i generar un fitxer que s’ha de presentar en suport magnètic.

Finalment, aquesta documentació (la declaració responsable i els annexos), juntament amb el fitxer, s’ha de presentar al registre de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (c/ de Sant Pere, 7, 3r, 07012 Palma, telèfon 971 177080), sens perjudici del que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Heu de saber que:

– En el cas que la persona que signi la declaració responsable no sigui la mateixa que va signar la sol·licitud de classificació, s’haurà de presentar també l’escriptura d’apoderament, o l’escriptura en què constin les facultats de la persona que signa la declaració, juntament amb la fotocòpia del seu DNI.

– En els casos en què la representació d’una entitat sigui mancomunada, han de signar la declaració responsable tots els representants mancomunats.

– L’empresa ha de disposar dels documents que acrediten allò que es declara, atès que la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa pot sol·licitar la presentació dels documents acreditatius en qualsevol moment.

– Aquests documents han de complir els requisits establerts en l’article 47 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i també els establerts en les instruccions de l’expedient de classificació.

– La declaració responsable permet mantenir la classificació empresarial de què disposa la persona o entitat classificada. Si es vol ampliar o modificar la classificació, és necessari iniciar un nou procediment de classificació empresarial.