Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Per enviar les dades dels contractes al Registre de Contractes s'han de fer servir els tràmits electrònics següents:

- Alta de contracte

- Pròrroga de contracte

- Modificació de contracte

- Resolució de contracte

- Acabament de contracte

- Alta de contracte menor

- Acabament de contracte menor