Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Comissió Permanent

President

Sr. José Luis Gil Martín

Vicepresidenta

Titular: Sra. Maria Begoña Morey Aguirre

Suplent: Sra. Cristina Bou Barceló

Vocals

Secretària general de la Conselleria de Salut:

Titular: Sra. Guadalupe Pulido Román

Suplent: Sr. José Manuel Busquets Sánchez

Secretària general de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat:

Titular: Sra. Núria Collado Edo

Suplent: Sra. Bárbara Marqués Domingo

Secretari general de la Conselleria d'Educació i Universitat:

Titular: Sr. Francisco Javier Gálvez Capellá

Suplent: Sr. Pedro J. Moyano Marín

Intervenció General:

Titular: Sr. Joan Martí Cerdà

Suplents: Srs. Josep Amengual Antich, Apol·lònia Andreu Mestre, Bartomeu Matas Martorell, Teresa Moreo Marroig

Direcció de l'Advocacia:

Titular: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé

Suplent: Sr. Ramón Rosselló Lozano

Representant de les organitzacions empresarials:

Titular: Sr. Francisco Simó Lladó (CAEB)

Suplent: Sra. Francisca Alba Ramón (CAEB)

 

Secretària

Sra. Flor Espinar Maat