Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l'any 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A,corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball Comerç i Indústria

Termini per a resoldre i notificar

Dos mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

FASE I: Presentació de sol·licitud d'ajuts

Requisits

Els establerts a la convocatòria

Documentació a presentar

1. Documentació genèrica:

1.1. Sol·licitud de subvenció, segons el model de l'annex 1 d'aquesta Resolució, on figura un resum econòmic de l'actuació prevista, d'acord amb l'apartat segon d'aquesta Resolució, i els seus pressuposts corresponents.

1.2. En el cas de persones físiques (autònoms):

1.2.1. Document nacional d'identitat del sol·licitant i de la persona autoritzada, si s'escau, i el seu poder corresponent.

1.2.2. Documentació acreditativa de l'alta en autònoms.

1.3. En el cas de persones jurídiques:

1.3.1. Escriptura de constitució de l'entitat degudament inscrita en el registre corresponent, amb les modificacions necessàries, si s'escau, per a l'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, així com poder suficient a favor del signant, en el cas que aquest no figuri acreditat en l'escriptura, o certificat actualitzat del registre corresponent, en la qual s'especifiquin, en els supòsits en què sigui procedent, la data de constitució, l'objecte, el capital i la seu social, la composició del consell d'administració o junta directiva, els apoderats i els socis que disposin de més d'un 10 per 100 de les participacions.

1.3.2. Número d'identificació fiscal de la societat.

1.3.3. Document nacional d'identitat del representant de la societat o persona autoritzada.

1.4. Declaració responsable atorgada davant l'òrgan concedent de la subvenció de no estar sotmès el beneficiari a cap de les circumstàncies a què es refereix l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, inclosa en el model de sol·licitud.

1.5. Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.6. Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implical'autorització perquè la Conselleria Treball, Comerç i Indústria pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, tret del cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.7. Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

1.8. Pel que fa a la quantia, i d'acord amb l'article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, per als projectes de quantia superior o igual a 50.000 €, en cas d'execució d'obres, o de 18.000 €, en cas de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l'execució del projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

1.9. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.

2. Documentació tècnica:

2.1. Memòria tècnica, en la qual s'especifiquin aspectes com l'activitat industrial que es desenvolupa, la localització de l'empresa, l'abast, les característiques i la repercussió de la inversió a realitzar, i les despeses o inversions previstes amb l'IVA desglossat.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és dos mesos, computables a partir del quinzè dia hàbil següent de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569

(ri@dgindust.caib.es)

Observacions

En el cas de presentar la sol·licitud en un lloc en el qual no quedi registrada l’hora d’entrada, s’ha de trametre a l’adreça electrònica indicada en la web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria el justificant de presentació de la sol·licitud i un resum de la documentació que s’adjunta. L’hora que figuri en l’enviament serà la que es tindrà en compte per determinar l’ordre d’entrada de les sol·licituds.

X

FASE II: Justificació de l'activitat aubvencionada

Requisits

Una vegada dictada Resolució motivada definitiva d'atorgament de la subvenció, emesa pel conseller de Treball, Comerç i Industria, s'ha de justificar de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada. El termini finalitza el 10 de novembre de 2017.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 5 de desembre de 2017,

o en la data que s'estableixi en la resolució de concessió si aquesta fos posterior

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569

(ri@dgindust.caib.es)