Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2018)

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Són subvencionables les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels centres de treball ja existents i ubicats en les Illes Balears. L'ajut s'ha de destinar a l'adquisició d'actius fixos i d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Es consideren subvencionables les inversions efectuades, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2017 al 10 de novembre de 2018, ambdós inclosos, sense que existeixi possibilitat de prorrogar-ho.

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà dia 6 de juliol de 2018 fins al dia 6 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Persones destinatàries

Les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A,corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball Comerç i Indústria.

Queden expressament excloses com a beneficiàries:

 Les societats públiques i entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en què la participació d'aquests ens sigui majoritària.

 Les empreses que tinguin entre les seves activitats el lloguer i la venda de maquinària.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Les resolucions del conseller de Treball, Comerç i Indústria que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada posen fi en la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

FASE I: Presentació de sol·licitud d'ajut

Requisits

Requisits previs a la presentació de la sol·licitud:

 Els centres de treball on es faci la inversió s'ubiqui en les Illes Balears.

 Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la proposta de resolució.

 No concórrer cap de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

 Complir les exigències imposades per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que sigui aplicable.

 Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableix la resolució.

 Només es podrà concedir una subvenció per beneficiari. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior, en cas de no fer-ho només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada.

 Disposar d'un informe de l'estat de digitalització de l'empresa amb l'eina HADA (Eina d'auto diagnòstic avançat de l'avaluació de la maduresa digital), a través del següent enllaç: http://hada.industriaconectada40.gob.es.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és dos mesos, computables a partir del quinzè dia comptador des de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569

(ri@dgindust.caib.es)

Observacions

En el cas de presentar la sol·licitud en un lloc en el qual no quedi registrada l’hora d’entrada, s’ha de trametre a l’adreça electrònica indicada en la web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria el justificant de presentació de la sol·licitud i un resum de la documentació que s’adjunta. L’hora que figuri en l’enviament serà la que es tindrà en compte per determinar l’ordre d’entrada de les sol·licituds.

X

FASE II: Sol·licitud de pagament de l'ajut

Requisits

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada Resolució motivada definitiva d'atorgament de la subvenció, emesa pel conseller de Treballa, Comerç i Industria i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant sol·licitud de pagament. El termini finalitza el 10 de novembre de 2018.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 10 de novembre de 2018, o en la data que s'estableixi en la Resolució de concessió si aquesta fos posterior.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971784995 - Fax: 971784569

(ri@dgindust.caib.es)

Observacions

No tindran consideració de justificants de la inversió subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets amb anterioritat a l'11 de novembre de 2017 ni amb posterioritat al 10 de novembre de 2018.