Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo

La Direcció General de Transport Marítim i Aeri expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic.

.

Els títols emesos no estan subjectes a caducitat, sense perjudici que les targetes acreditatives hagin de renovar-se cada deu anys o cada cinc a partir dels 70 anys d'edat.

.

Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius:

· Per haver aprovat els exàmens corresponents

· Per convalidació de títol professional o d'esbarjo

· Per pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta

· Per canvi d'atribucions

· Per canvi de dades personals

· Per renovació de la targeta

.

Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB:

· Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: TAXA.

(Només es renovaran els títols emesos per la CAIB)

· Expedició títol i targeta de capità de iot: TAXA.

· Expedició títol i targeta de patró de iot: TAXA.

· Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: TAXA.

· Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: TAXA.

· Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: TAXA.

· Convalidació de titulació nacional: TAXA.

· Expedició de duplicat o còpia de document: TAXA.

Codi SIA

207756

Persones destinatàries

Persones físiques

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Transport marítim

Tràmits

X

Sol·licitud expedició del tí­tol i targeta per al govern d'embarcacions d'esplai

Requisits

Segons normativa vigent

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Segons normativa vigent

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Transport marítim

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177600

(info@dgmaritim.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Ports i Transport marítim

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar