Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo

La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic.

Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius:

· Per haver aprovat els exàmens corresponents

· Per convalidació de títol professional o d'esbarjo

· Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta

· Per canvi del títol de 1. I vela

· Per renovació de la targeta

Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB:

· Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: TAXA.

· Expedició títol i targeta de capità de iot: TAXA.

· Expedició títol i targeta de patró de iot: TAXA.

· Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: TAXA.

· Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: TAXA.

· Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: TAXA.

· Convalidació de titulació nacional: TAXA.

· Expedició de duplicat o còpia de document: TAXA.

Persones destinatàries

Persones físiques

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Expedició del tí­tol i targeta per al govern d'embarcacions d'esplai

Requisits

Segons normativa vigent

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Segons normativa vigent

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Ports i Aeroports

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300 - Fax: 971176375