Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Obertura escola nàutica d'esbarjo

Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo

Persones destinatàries

Persones físiques

Persones jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

---

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Reial Decret 875/2014 de 10 d'octubre pel qual es regulen les titulacions nàutiques pel govern de les embarcacions d'esbarjo
  • Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 28 de gener de 2009, sobre organització i procediments administratius en matèria de titulacions i ensenyaments nàutics d'esbarjo
  • Resolució del conseller de Turisme i Esports per la qual s'estableixen els models de targetes i llicències de navegació

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració responsable obertura escola nàutica

Requisits

Article 29 i ss Reial Decret 875/2014

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No procedeix

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Ports i Aeroports

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300 - Fax: 971176375

(jferrerf@dgtam.caib.es)